Een van onze doelstellingen is om onderwerpen die Hoensbroek aangaan op de politieke agenda worden geplaatst en behandeld om zo tot verbeteringen te kunnen komen. Het middel om dit te doen is het stellen van vragen, zogenaamde artikel 35 vragen.

Op deze pagina staan de onderwerpen waar wij vragen over hebben gesteld en wanneer.


9 juli 2021 Wateroverlast

Vragen over hoe een en ander is geregeld en hoe kan het worden verbeterd?

31 mei 2021 de Voegelsjtang

Vervolgvragen inzake voormalige basisschool de Voegesjtang.

12 april 2021 De voegelsjtang en Nieuwstraat

Vragen naar stand van zaken voormalige basisschool de Voegelsjtang en over het voormalig brandweerterrein in de Nieuwstraat.

12 april 2021 Overbroek, Nieuw-Lotbroek

Vragen over nieuwbouwwijk Overbroek te Nieuw-Lotbroek Hoensbroek inzake de regenwaterbekkens en de rioolproblematiek. (is ondertussen hersteld).

11 maart 2021 Loma-Huis

Vragen met betrekking tot update status Loma-huis te Hoensbroek.

28 februari 2021 Busplus en Butting Inn

Vragen over financiering/subsidie Busplus en toekomst Butting Inn.

22 februari 2021 Harmoniestraat explosie

Vragen over de Gasexplosie in de Harmoniestraat te Hoensbroek.

21 januari 2021 Otterveurdt

Download
Beantwoording art 33 vragen Otterveurdt
beantwoording art. 33 vragen raadslid Da
Adobe Acrobat document 93.4 KB

 

Naam indiener:

Fred Daamen

Fractie:

page1image1757472

Datum:

21 januari 2021

Onderwerp:

Vragen m.b.t. proces Otterveurdt en terugblik commissie ES dd. 13 januari jl.

Vragen:

Vragen:

 1. Zoals aangegeven in de toelichting hebben wij het college deelgenoot gemaakt over het hoe en waarom van onze bedenkingen. Hoe waarborgt het college dat de afweging en keuze bij de gunning onafhankelijk en objectief verloopt?

 2. Welke rol vervullen externe partijen in dit proces van gunning?

 3. Was het u bekend het ingehuurde adviesbureau nogal nauwe banden heeft met potentiële geïnteresseerde exploitatiekandidaten (zoals door ons is aangetoond)

 4. Was het U bekend dat het ingehuurde adviesbureau een “aanzienlijke participatiebelang” heeft in de organisatie van het door de tender verplicht gestelde keurmerk veilig en schoon?

 5. Is het keurmerk Veilig en schoon verplicht? Net zoals een RIE? Zo nee waarom is dit in de Tender verplicht gesteld?

 6. Hoe borgt u de belangen van het personeel bij een eventuele overgang van exploitatie? U verwees naar een mail waarin werd aangegeven dat alle rechten 1 op 1 zouden worden overgenomen. Bij een overname zijn normaal conform Nederlands recht deze mensen 1 jaar verzekerd van hun oude rechten. Garandeert u dat hun rechten voor de langere termijn worden gewaarborgd?

Formulier schriftelijke vragen raadslid aan college of burgemeester

Schriftelijke vragen van een raadslid aan het college of de burgemeester ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

 
 1. Bent u bereid om nog eens naar de tekst in de tender te kijken m.b.t. het bovenstaande. Zoals het er nu instaat roept de tender gevoelens van onzekerheid op en de vragen op die door de inspreker werden gesteld. Vragen die inspreker aandroeg hadden onder meer betrekking op standplaats en roosters. Maar het belangrijkste was dat zij baanzekerheid wilden. Kunt u dit toezeggen?

 2. Bent u bereid om daarover z.s.m. met het personeel om tafel te gaan om deze onzekerheidsgevoelens weg te halen?

 3. Voor hoe lang is hun werk verzekerd en wat gebeurt er als bv de huidige exploitant tussentijds failliet gaat?

 4. In de tender worden de secundaire zaken die van belang zijn voor verenigingen zoals consumptieprijzen en andere belangrijke zaken niet voldoende gewaarborgd. Hoe worden de belangen van de verenigingen en overige gebruikers (zoals onderverhuurders) zo goed mogelijk beschermd? Wanneer gaat u concreet met deze mensen in gesprek?

 5. Bent u bereid, zoals wij ook in het gesprek aan de orde hebben gesteld, om nog eens kritisch naar de tendertekst te kijken en daar waar nodig aan te passen?

 6. Stel dat de exploitatie van de huidige exploitant 11 mei eindigt en er geen exploitant gevonden wordt. Wat is dan uw plan B zodat dit niet ten koste gaat van de gebruikers van Otterveurdt?

Toelichting:

Toelichting:

PHB wilde Otterveurdt agenderen via het presidium voor de commissie ES van 13 januari jl .

Echter een meerderheid van het presidium wilde dit niet.

Wij wilden onze zorgen over o.a. het proces, rol van het adviesbureau en inhoud van de tender bespreken.

Zo zijn huurders niet betrokken, terwijl de wethouder in ieder geval de suggestie gewekt heeft dat dit wel gebeurd is,

Bij bestudering van de tender constateerden wij een aantal zaken waar wij vragen over hadden en last but not least hebben wij vragen mbt de rol van het adviesbureau.

 

Er hadden zich voor de commissie ES van 13 januari ook 2 insprekers aangemeld om in te spreken m.b.t. Otterveurdt.

Een inspreker sprak namens het personeel en de andere inspreker namens de gebruikers van Otterveurdt .

Aan de voorkant kregen de insprekers een mail van de griffie dat ze het conform de beslissing van het presidium niet mochten hebben over de aanbesteding.

Effect: een van de insprekers durfde in eerste instantie niet meer.

Wij vragen ons af hoe met de rechten van onze burgers wordt omgegaan om vrij te kunnen inspreken.

Tijdens de emotionele bijdrage van de insprekers is er ergens in de hitte van de strijd ook door hen het woord “belangenverstrengeling” gebruikt.

Met mijn interventie heb ik gepoogd hen uit de vuurlinie van de discussie te houden en nog belangrijker: geprobeerd te voorkomen dat er in de hitte van de strijd personen beschadigd zouden worden.

De term belangenverstrengeling heeft wat ons betreft geen betrekking op de wethouder, het college, de raad en/of de ambtenaren!

Echter zijn er wel vraagtekens bij de adviseur inzake dit proces

We maken ons, naar aanleiding van diverse signalen en informatie, ernstig zorgen over het aanbestedingsproces in de breedste zin van het woord.

Hierover hebben we vrijdag 15 januari jl uitvoerig gesproken met de burgemeester en de wethouder.

Wij hebben onze zorgen geuit en daar waar nodig bekrachtigd met argumenten en voorbeelden c.q. feiten.

Het volgende is o.a. ter sprake gekomen:

- Wij van mening zijn dat het aanbestedingsproces zorgvuldig moet zijn en dat de gunning onafhankelijk en objectief tot stand moet komen.

- Wij vraagtekens stellen bij de rol en positie van de externe adviseur en hebben het college daarop attent gemaakt. Deze externe adviseur die de gemeente adviseert heeft ook zeer nauwe banden met potentiële geïnteresseerde exploitatiekandidaten

 

- Het heel belangrijk is dat de belangen van het personeel gewaarborgd zijn en dat er geconformeerd wordt aan datgene wat beloofd is.

- Ook de belangen van de gebruikers (verenigingen en overige gebruikers) worden beschermd bij een eventuele exploitatiewissel.

Met de burgemeester en wethouder hebben we afgesproken dat we onze zorgen ook kenbaar maken richting de rest van de raad en college en we dit doen middels deze Art 33 vragen

Afgesproken is dat deze op zeer korte termijn beantwoord zullen worden.

(Indienen bij griffie@heerlen.nl)

4 januari 2021 Vervolgvragen Slak-Horst

Vervolgvragen inzake herstructurering Slak-Horst.

17 december 2020 vragen otterveurdt

a. Is het college zich ervan bewust dat ze iets aan het aanbesteden is en dat het beeld geschapen wordt dat er sprake is van een totaalpakket maar daar voor- bijgaat aan het feit dat er elementen zijn die niet van haar zijn maar van een rechtspersoon die de naam Otterveurdt B.V. draagt?

b. Beseft het college dat Heerlen, door het klungelig handelen bij deze aanbeste- dingsprocedure, helaas weer “negatief” op de kaart is gezet? Wat gaat men doen om dit te voorkomen naar de toekomst?

 

Wij zijn ons terdege bewust dat wij het gemeentelijk zwembad aanbesteden dat eigendom is van de gemeente en dus niet het gehele con- cept waaronder zaken die toebehoren aan Otterveurdt BV.

Het college is vol vertrouwen over het aanbestedingstraject waarbij we ons bewust zijn van de complexiteit. Daarom laten we ons gedu- rende het proces extern deskundig adviseren.

Ja, wij hebben regelmatig contact met een vertegenwoordiger van de zwemverenigingen. Voor begin januari hebben wij de vertegenwoordigers van de

gebruikers uitgenodigd voor overleg. We hebben met de vertegenwoordiger afgesproken om ter voorbereiding hierop een uitgebreide Q&A te maken. Deze Q&A zullen we delen met de gebruikers en met de gemeenteraad in de week van 4 januari. In de aanbestedingsprocedure is het continueren van het verenigingszwemmen overigens geborgd, evenals de huidige tariefstelling.

 

Beantwoording vragen van vragenuur raadsvergadering van 21 december 2020

Naam indiener:

de heer F.W.S. Daamen (PHB)

Onderwerp:

Beantwoording vragen inzake Aanbesteding exploitatie zwembaden

Inleiding: Vraag 1:

Antwoord:

Vraag 2:

Hoe gaat het college de contractuele afspraken met huurders/ verenigingen borgen nu datzelfde college Otterveurdt B.V. verplicht iedereen voor 10 mei 2021 op straat te zetten wegens einde contract? In de tender staat: dat contracten tot 2021 gerespec- teerd moeten worden en wat gebeurt daarna?

Antwoord:

 

Weet het college dat de tevreden gebruikers zich hebben samengepakt als huurders- belangen Otterveurdt om zo hun grote zorgen voor het voortbestaan van iedereen kenbaar te maken?

Vraag 3:

Antwoord:

Is het college bereid, gezien de geconstateerde onzorgvuldigheid van de aanbesteding en de signalen inzake slechte communicatie om een pas op de plaats te maken m.b.t. de aanbesteding om te zorgen dat het proces wordt verbeterd?

Er is geen sprake van onzorgvuldigheid en/of miscommunicatie. Sinds de zo- mer zijn wij in gesprek met een vertegenwoordiger van de zwemverenigin- gen. Wij hadden graag veel eerder met de verenigingen over de aanbesteding willen communiceren, maar dat stuitte op bezwaren van de huidige exploi- tant. Overigens is de indieningsdatum voor de inschrijvende partijen wel ver-

schoven naar 1 maart 2021. De reden hiervoor is dat partijen hebben aange- geven graag meer voorbereidingstijd te willen nemen.

26 november 2020 Slak-Horst

Vragen over de herstructureringsplannen Slak-Horst,

28 september 2020 Hoofdstraat

Vragen inzake overlast Hoofdstraat te Hoensbroek in relatie tot de kamerverhuurproblematiek. Gevraagd om een overleg met bewoners te voeren.

7 september 2020 Montfortstraat

Vragen inzake overlast in de Montfortstraat te Hoensbroek.

25 augustus 2020 Basisschool de Voegelsjtang

Vraag naar de huidige kosten van deze voormalige basisschool en de toekomstplannen met het gebouw.

17 augustus 2020 Maria-Gewanden Op mezelf

vragen inzake bestemming van de flats (sloop)? en over de overlast naar aanleiding van een brief van bewoners. Tevens informatie gevraagd: hoeveel flats zijn verhuurd aan Op Mezelf?

13 juli 2020 BMV de Aldenhof

Vragen over Geluidsoverlast Afzuig (airco) installatie BMV de Aldenhof

23 april 2020 aanpak afvaldumping milieuperrons

Samen met CDA vragen gesteld over de toename van afval bij milieuperrons. Voorstel aanpak toe te passen van mobiele camera's net als in Sittard-Geleen en Maastricht.

30 maart 2020 informatie aan onze inwoners

Is het mogelijk om de informatie die nu als bijlage in Via Heerlen in De Limburger staat te verplaatsen naar het gratis huis aan huis blad "hallo" dat iedereen gratis krijgt?

Antwoord: dit gaat men niet doen omdat dit geen alternatief is voor heel Heerlen. Met VIA bereikt men meer inwoners dan et de Hallo mogelijk is. Wel blijft men op zoek naar betere alternatieven voor het informeren van de inwoners.

26 maart 2020 het Eldershoes, Hoensbroek

Navraag stand van zaken betreffende het Eldershoes.

Antwoord: het onderzoek is verricht en wordt verwerkt eind april komt er een besluit.

NB. 1 mei 2020 publicatie in Limburger zie onder PHB in de media; het Eldershoes mag blijven in Gebrook.

16 februari 2020 vragen inzake positie gemeentesecretaris

met name de constructie om afscheid te nemen en de daarbij behorende kosten en aangegane verplichtingen riepen vragen op.

Antwoord: kosten waren tot op dat moment 11.776,40 euro ex BTV voor de werving van de concerncontroller.

15 december 2019 subsidies verenigingen

Subsidie verstrekking van alle verenigingen en subsidie van gemeente Heerlen. Een totaaloverzicht opgevraagd.

22 oktober 2019 kritische vragen "op mezelf"

Met name vragen over de clustering (uitbreiding naar 80 appartementen) van de doelgroep in 1 wijk in Hoensbroek nav bericht uit het buurtblad van stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden. 

Antwoord: er zijn geen klachten bekend bij politie of gemeente. Er zijn wel contacten op buurtniveau om e.e.a. te monitoren. Er is overleg geweest met de voorzitters van de buurtverenigingen. Zij geven aan dat er geen klachten bekend zijn. Men gaat wel in overleg met Woonpunt over de clustering want hierover was de gemeente niet geinformeerd.

14 maart 2019 Burgemeester Kessenstraat

Informatie over pand Burgemeester Kessenstraat 1 te Hoensbroek. Wie is de eigenaar en stand van zaken?

3 september 2018 Parkeerproblemen De Dem

Parkeer/verkeersproblemen bij Sportpark De Dem gelegen aan de Demstraat te Hoensbroek. Vragen over de telling die is uitgevoerd.

30 augustus 2018 Aldenhofpark

Infoavond door gemeente Heerlen over invulling Aldenhofpark. Onze vragen hadden betrekking op de opvolging van afspraken. O.a. zijn er notulen gemaakt over deze avond?

24 juni 2018 Buurthulp

Baanbrekend werk, buurthulp. Vragen informatief waarvoor zijn buurthulpen precies bestemd.

22 april 2018 Wingerdweg

Verkeersveiligheid, Wingerdweg te Hoensbroek. Het betrof de gedemonteerde verkeersdrempel die had geleid tot een onveilige situatie, zijn nu vervangen door 2 straatjuweeltjes.

9 april 2018 oude Raadhuis

Zorg in en om het oude raadhuis te Hoensbroek naar aanleiding van een krantenartikel (dit ging over subsidie)

5 februari 2018 MFC

Voortgangsvragen gesteld over MFC te Hoensbroek

19 januari 2018 MFC

Multifunctioneel Centrum Lotbroek en eigenaarschap; vragen gesteld over wat gebeurt na 1 juli 2018 en de toekomstige rol van maatschappelijke voorziening BMV

11 januari 2018 Lomahuis

Geïnformeerd naar stand van zaken Lomahuis te Hoensbroek

16 december 2017 toekomst woningen Horstplein

Toekomst woningen Horstplein en omgeving van de zogenaamde "De Slak" te Hoensbroek.

Naar aanleiding van een flyer die verspreid is door de woonstichting hebben wij vragen gesteld over wat precies de bedoeling is en de toekomst van deze woningen.

9 juli 2017 aanpak race zones Heerlen

Wij hebben vragen gesteld omdat wij willen weten welke metingen en registraties zijn gedaan in Heerlen en welke straten in de top 10 staan van de wethouder. Waarbij wij met name willen weten wat de metingen en registraties zijn van de Ridderhoenstraat te Hoensbroek en de Kasteellaan te Meezenbroek.

28 juni 2017 verkeersremmende maatregeling Ridderhoenstraat en Nieuwstraat

Wij hadden tijdens de raadsvergadering op 31 mei een motie ingediend met als onderwerp verkeersremmende maatregelen te treffen. Na toezegging van de wethouder dat hij in gesprek zal gaan met de bewoners van genoemde straten is de motie ingetrokken. 

Middels formele vragen controleren wij of de gesprekken hebben plaatsgevonden daar wij het belangrijk vinden om dit soort punten op te volgen.

26 juni 2017 vragen over paaltjes t.b.v. veiligheid

Meerdere malen is gevraagd naar de paaltjes bij de begraafplaats aan de St.Jansstraat te Hoensbroek. Na mails aan Wethouder en projectleider zijn er 2 stuks geplaatst en de andere 2 niet. Dit zou in bestelling zijn. Daar dit erg lang duurt hebben wij formeel vragen gesteld over de voortgang.

22 januari 2017 vragen over de 40 miljoen investering in Hoensbroek

Omdat dhr. Meyer (SP) in de raadsvergadering van 16 jan. jl. vroeg of wij wel wisten dat er de laatste 4 tot 8 jaar 40 miljoen is geïnvesteerd en of wij wisten waaruit deze investeringen bestaan hebben wij hierover vragen gesteld. Wij willen graag precies weten waarin dit bedrag precies is geïnvesteerd. En omdat we volledig willen zijn hebben we gevraagd om alle investeringen in Hoensbroek vanaf 1982 inzichtelijk te maken. Dit omdat volgens ons sprake is van achterstallig onderhoud en we dit voor eens en altijd eens duidelijk willen maken.

 

15/2/17 kregen wij antwoord op deze vragenbussen 2009 en 2017 is 47,6 miljoen euro geïnvesteerd in Aanpak Akerstraat Noord/Oman en aankoop panden Heisterberg, Herinrichting omgeving De Schutse, AZC-school, Mgr. Hanssenschool, Kouvenderstraat, Markt-Hoofdstraat, Gebrookerplein, Amstenraderweg, Aldenhofpark, Nieuwstraat, Aankoop en sloop Heemestate, BMV-Aldenhof, BMV-Hoensbroek Zuid, Hart voor Hoensbroek, Lijnprojecten sociaal-veilig, Uitrol methode Gebrookerbos, Micro-initiatieven CorioGlana. Verder wordt er inde renovatie en uitbreiding St. Jan nog 18 miljoen geïnvesteerd bovenop de eerder genoemde 47,6 miljoen. Het financieel systeem gaat niet verder terug dan 2006 en er wordt niet geregistreerd per stadsdeel waardoor het niet mogelijk is een overzicht over de periode van 1982 tot heden te geven. Maar er is van 1982 tot 2009 afgerond 20,9 miljoen geïnvesteerd in renovatie BMV De Vlieger en BMW Mariarade, Nieuwbouw Broekland en bibliotheek, Otterveurdt (verbouwingen en extra investeringen) en Sporthal In de Biesen.

30 november 2016 camerabewaking BMV Aldenhof

In oktober hebben wij vragen gesteld over de tijdelijke camerabewaking bij BMW Aldenhof in de zomervakantie. Wij wilden dit graag definitief hebben omdat dit vernielingen voorkomt.

GOED NIEUWS: men is het ermee eens dat dit geregeld moet worden. Er is voldoende budget beschikbaar en men gaat nu over tot de aanschaf van een adequate permanente camerabewaking ter bescherming van het gebouw. ( dit besluit staat in de raadsinformatiebrief d.d. 30/11/2016 voor degenen die het hele besluit willen nalezen op de site van de gemeente Heerlen)

13 juni 2016 herstructurering Gebrookerplein

Diverse vragen gesteld over de kwaliteit van het werk waaronder: waarom zijn niet dezelfde breedte bij de dopsluitbanden gebruikt en functioneert de waterpartij wel goed?

het antwoord op de vragen over de waterpartij

De waterpartij is als kunst bedoeld en de meningen daarover kunnen zeer verdeeld zijn. Uitleg van de kunstenaar zelf:

 

“Het waterkunstwerk heeft een symbolische werking namelijk dat alles veranderlijk is.
Het waterkunstwerk op het vernieuwde Gebrookerplein is gemaakt van hardsteen. Door de gevarieerde hoogte van de motieven ontstaan er onvoorspelbare water kanaaltjes. Zo ontstaan er droge en natte delen op de steen. Het spel van nat en droog, donker en licht zal elke keer anders zijn. Water is onvoorspelbaar en zoekt de makkelijkste weg. Wind en andere factoren zorgen daarom voor een gevarieerd beeld. Spelende kinderen op het kunstwerk zullen met hun spel ook de loop van het water gaan beïnvloeden.”

Er zullen geen aanpassingen worden uitgevoerd daar de waterpartij goed functioneert. 

13 juni 2016 vragen over water en modderoverlast kouvenderstraat

Op zondag 12 juni jl. zijn diverse winkels huizen onder water komen te staan, kelder liepen vol. M.n. door werkzaamheden in de verlengde Weustenraedtstraat was er overlast in de Kouvenderstraat. Dit was niet de eerste keer. Winkeliers hebben het al moeilijk en dit is weer een extra tegenslag.  Dit was reden voor PHB om kritisch vragen te stellen over wat men bereid is te doen om deze problemen te voorkomen en de winkeliers te helpen.

antwoord gemeente

Download
PHB,Hemelwater en modder Hb.pdf
Adobe Acrobat document 84.8 KB

Let op ondernemers kunnen dus op internet een formulier vinden om de gemeente aansprakelijk te stellen voor de schade!!!


31 mei 2016 Loma huis te hoensbroek

Bij schrijven van 2 september 2014 is aan de commissie ruimtelijke ordening medegedeeld dat gelet op de slechte onderhoudstoestand van het pand de gemeente een handhavingprocedure is gestart en dat de eigenaar gesommeerd is om voor 3 september 2014 een plan van aanpak te overleggen. Hieraan hebben de eigenaren voldaan en het plan van aanpak is door ons beoordeeld en akkoord bevonden. Wij zullen nauwgezet controleren of dit plan van aanpak wordt uitgevoerd. Op 4 februari 2015 hebben wij de Commissie Ruimtelijk Ontwikkeling geïnformeerd over de voortgang. Conform het plan van aanpak zal het houtwerk aan de boeiborden en da bakgoot bedekking op korte termijn hersteld worden. Het plan van aanpak meld verder dat al het overige houtwerk aan de buitenkant in mei 2016 wordt hersteld en dat het pand in juli 2016 wordt geverfd. PHB informeerde op 1 mei 2016 naar de stand van zaken bij de griffie. Wij volgen de beloofde acties goed op.


25 mei 2016 idee afvalzakken

Partij Hoensbroeks Belang stelt voor dat de plastic zakken waar plastic afval in zit voortaan aan de lantaarnpalen kan worden gehangen alvorens deze worden opgehaald. Daarvoor moeten speciale ophangklemmen worden bevestigd aan de lantaarnpalen. Dit systeem functioneert in enkele plaatsen in het land al naar behoren. Volgens PHB is gebleken dat de aangeboden plastic zakken waar vaak ook nog etensresten in aanwezig zijn en daardoor ongenode dieren aan trekt en de zakken vervolgens openscheuren, ook rollen vaak de plasticzakken bij wind over de straten en stoepen nu worden deze willekeurig aangeboden dat zeker de schoonheidsprijs niet verdiend, dit geeft een rommelig en smerige aanblik en dat is dat is niet wat inwoners willen. Wij stellen niet alleen vragen maar zoeken ook naar praktische oplossingen!

15 juli 2016 antwoord van de gemeente


Vraag 1.

Bent U bereid om deze inzamel methode te onderzoeken en eventueel in de gemeente Heerlen in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.

Wij zijn reeds bekend met deze inzamel methode. Wij passen deze inzamel methode al toe bij enkele hoogbouwcomplexen, bijvoorbeeld de flats aan de Peter Schunckstraat en Weijenbergstraat. Bij deze complexen waren aanhoudende problemen met het aanbieden van plastic afval.

Wij hebben niet de intentie om deze methode in heel Heerlen toe te passen. De problemen met opengetrokken zakken c.q. wegwaaien van zakken zijn naar onze mening minimaal en wegen niet op tegen de investering van naar schatting minimaal € 150.000,-. Het wegwaaien van zakken kan worden voorkomen door zakken aan elkaar te binden en zo vol mogelijk te maken. Wij vragen hiervoor aandacht in de afvalwijzer van Rd4 die huishoudens ieder jaar ontvangen. Bovendien kunnen uitsteeksels aan palen gevaarlijk zijn voor bijvoorbeeld spelende kinderen en vergroten deze het risico op verwondingen.

 

Er is er ook nog geen duidelijkheid over de vergoeding die wij als gemeente ontvangen voor ingezameld plastic na 2019. In afwachting hiervan zijn wij niet van plan om (grote) investeringen te doen. 

25 mei 2016 Akerstraat noord

Men wil diverse maatregelen nemen maar had geen overleg gevoerd met de ondernemers en de aangrenzende gemeente Brunssum. Hierover hebben wij kritische vragen gesteld met als doel een betere aanpak waarbij alle betrokken partijen ook daadwerkelijk betrokken worden bij de aanpak.

 


22 mei 2016 Bruinkolenweg overlast jongeren

Vragen over een grote groep jongeren grotendeels 18 jaar en ouder die voor veel overlast zorgen.  Met name de vraag wat gaat men ondernemen? en aanvullend vragen over handhaving in breder perspectief.


10 mei 2016 herstructurering Nieuwstraat

Constatering dat het niet is wat er van werd verwacht. Gevraagd wordt wat men gaat doen zodat de snelheid onder de 30 km per uur blijft.

Download
Voortgang_reconstructie_Akerstraat-Noord
Adobe Acrobat document 242.4 KB

23 maart 2016 Coffeeshopbeleid

Het betrof vragen voor de raadsvergadering over het mogelijke dominoeffect van het coffeeshopbeleid. Met name wat de consequenties zijn voor ons van de acties in Maastricht en Sittard-Geleen.


Download
31-3-2015
copie formulier+art+35+vragen+6.pdf
Adobe Acrobat document 91.5 KB
Download
19-3-2015
copie formulier+art+35+vragen+8.pdf
Adobe Acrobat document 96.2 KB
Download
17-3-2015
copie formulier+art+35+vragen+7.pdf
Adobe Acrobat document 95.8 KB
Download
14-9-2014
formulier art 35 vragen 1.pdf
Adobe Acrobat document 47.8 KB
Download
17-9-2014
formulier art 35 vragen.pdf
Adobe Acrobat document 45.5 KB