Moties

Een ander middel van politieke partij is het indienen van moties. Hieronder geven wij weer welke moties PHB heeft ingediend.


22 november 2021 motie zelfbewoningsplicht

Deze motie is uiteindelijk geparkeerd omdat de wethouder heeft toegezegd in januari met een compleet plan van aanpak te komen.

3 november 2021 beleid opstellen inzake basisvoorzieningen in de wijk

Er verdwijnen steeds meer voorzieningen uit onze wijken. Wij willen gemeentelijk beleid waarin staat welke basisvoorzieningen minimaal in een wijk aanwezig dienen te zijn. (Denk hierbij aan een brievenbus, een pinautomaat, een winkel). Deze motie is aangenomen.

3 november 2021 actief betrekken van inwoners bij de aanpak van Heerlen-Noord

Met name de vraag hoe gaan we burgers meer betrekken bij de aanpak van Heerlen Noord? Deze motie is unaniem aangenomen.

3 november 2021 zonder bijbetaling thuisbezorgen paspoorten voor ouderen en hulpbehoevenden

Omdat een volledige service van paspoortverstrekking in Hoensbroek steeds maar niet haalbaar blijkt te zijn en thuisbezorging 10 euro kost wilden wij met deze motie zorgen dat deze kosten niet nodig zijn voor mensen die moeilijk naar Heerlen kunnen reizen. We hebben deze motie moeten parkeren omdat dit juridisch niet mogelijk bleek te zijn volgens de wethouder.

3 november 2021 Het oude politiebureau in Hoensbroek aanbieden als (scholing)centrum cq uitvalbasis voor politie, BOA's en handhavers

Deze motie lost twee zaken op. 1 dit mooie gebouw wordt weer gebruikt. 2. Er komt meer blauw zichtbaar op straat in dit gebied. We hebben deze motie teruggetrokken nadat de burgemeester heeft toegezegd actief met dit pand aan de slag te zijn en het een bredere functie wil geven waaronder scholing van de BOA's.

8 november 2018 motie: aannemen van een pro-actievere rol van de gemeente inzake verkoop MFC Nieuw Lotbroek

Het MFC blijft onze aandacht hebben. Deze motie waarin we opmerken dat het college graag bepaalde voorzieningen in buurt- en wijkcentra wil behouden en dat we daarom vragen dat de intenties van het college gevolgd worden door acties door de handschoen op te pakken en een proactievere houding aan te nemen met als doelstelling een koper te vinden voor het MFC. De motie is unaniem aangenomen. Nu moeten we dit  uiteraard blijven volgen.

7 november 2018 motie Mobiel Gemeentelijk Servicepunt

Sinds geruime tijd zijn wij bezig om de stadsdeelwinkel terug te krijgen in Hoensbroek. Daar dit maar moeizaam vorderde hebben we in deze motie gevraagd om een onderzoek te doen of er bij de nieuwe in te richten buurtpunten een gemeentelijk servicepunt kan worden vormgegeven. Deze motie is unaniem aangenomen. Wij hopen dat we de serviceverlening in Hoensbroek zo kunnen verbeteren.

16 januari 2017 motie herindeling landgraaf en heerlen

Motie om op zeer korte termijn een breed uitgezet onderzoek onder burgers van beide gemeenten te plegen in de vorm van een referendum. Wij vinden dat er te weinig onderzoek is gedaan onder de totale bevolking en hebben daarom deze motie ingediend.


7 november 2016 motie heropening stadsdeelwinkel

Tijdens de algemene beschouwingen hebben wij een motie ingediend om te onderzoeken of heropening van de stadsdeelwinkels in Hoensbroek en Heerlerheide mogelijk is. Deze motie hebben wij samen met HartLeers en de Stadspartij ingediend en kon rekenen op voldoende steun om aangenomen te worden. Wij blijven dit onderwerp uiteraard goed opvolgen, maar zijn zeer blij dat het in ieder geval dit onderwerp weer op de agenda staat en serieus onderzocht gaat worden. 


25 mei 2016 Motie ophalen plastic 1x per 2 weken

 

Constaterende:

Dat er steeds meer plastic afval gescheiden wordt  en dit tot opstapeling leidt in de tuinen met de nodige stankoverlast en wat door de aanstaande zomerperioden alleen maar zal toenemen, is het wenselijk om de  afhaalfrequentie op te hogen naar 1 x in de 2 weken in plaats van 1x in de 4 weken.

Dit wordt overigens al gedaan voor bij grote flats in Heerlen.


25 mei 2016 motie overlast en vernielingen  ALdENHOF

 

 Overwegende dat:

*Dat vanuit de omwonenden van de BMV De Aldenhof te Hoensbroek er bij ondergetekenden steeds meer meldingen van vernielingen en van drugsdealen en ander overlast door jongeren binnen komen  met het oog op de komende zomerperiode  maken wij ons grote zorgen ivm de leefbaarheid van de omgeving,zelfs poorten worden niet afgesloten.

Besluit het College op te dragen:

Een oplossing te zoeken met de  betrokken professionals zoals bv Politie, Handhaving, Jeugd en Jongerenwerk.

1) De Raad te informeren over de genomen maatregelen.

2) De Raad  op de hoogte te houden van de voortgang in deze.

 

7 juli 2016 antwoord overlastsituatie bmv de Aldenhof


 

Inleiding/aanleiding

Raadslid, de heer Jan Horssels van de Partij Hoensbroeks belang heeft een motie ingediend m.b.t. de overlast bij de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) ‘De Aldenhof’ in Hoensbroek. Concreet werd verzocht om onmiddellijk over te gaan tot plaatsing van een mobiele camera bij de BMV. Daarnaast werd verzocht z.s.m. afvalbakken te plaatsen in en rondom het park. In de Raadsvergadering van 29 juni 2016 is deze motie door de heer Horssels ingetrokken.

Tijdens deze vergadering heb ik u toegezegd dat u een notitie over de BMV Aldenhof ontvangt, waarin wordt aangegeven welke incidenten hebben plaatsgevonden en welke maatregelen worden getroffen.
In de bijlage vindt u de toegezegde notitie. 

Download
De_Aldenhof__notitie_overlast.pdf
Adobe Acrobat document 79.9 KB