Wonen en leefbaarheid

  • De openbare ruimte moet goed worden onderhouden zodat een fijne woonomgeving wordt gerealiseerd voor alle doelgroepen
  • Realiseren van een veilige oversteek, ook voor rolstoelgebruikers (bijv. bij Adelante).
  • Aanpakken van kamerverhuur en meer spreiding van verschillende doelgroepen over de wijken.
  • Aandacht voor vervallen panden denk aan Lomahuis en de Royal
  • Aanpak van zwerfafval en dumpingen in de openbare ruimte
  • Bevorderen van doorstroom op de woningmarkt door met name aandacht voor levensloopbestendige woningen voor oudere inwoners.
  • Aanpak leegstand Hoensbroek centrum
  • Aandacht voor mobiliteit zodat voorzieningen van onze gemeente voor eenieder goed bereikbaar zijn (toegankelijkheid)
  • Betrekken van inwoners bij het duurzaam inrichten van de openbare ruimte.