Verkiezingsprogramma 2022-2026 PHB 

 

“Wij gaan voor Hoensbroek” 

 

Inleiding

PHB is een onafhankelijke lokale politieke partij, opgericht in 2014. Wij willen graag opkomen voor Hoensbroek binnen de Heerlense politiek. “Wij gaan voor Hoensbroek” is geen loze kreet. Het geeft precies aan wat onze doelstelling is. De leden van onze partij zijn woonachtig of werkzaam in Hoensbroek en betrokken bij hun eigen omgeving. Als betrokken bewoners van Hoensbroek gaan wij bij alle onderwerpen in de gemeenteraad na wat voor de bewoners van Hoensbroek het beste besluit zou zijn. Wij zijn geen linkse of rechtse politieke partij.

 

De politiek is de afgelopen jaren veel te ver van mensen af komen te staan. Bewoners voelen zich niet meer gehoord als het gaat over besluiten die hen allen aangaan. Deze vervreemding vinden wij doodzonde. Het gaat bij politieke besluiten over zaken die ons allen aangaan. Denk aan werkgelegenheid, veiligheid op straat, onderhoud van wegen en groen, voorzieningen (scholen, winkels, vervoer, medische hulp). De politiek beslist over veel van dit soort onderwerpen die ons allen raken. 

 

Wij vonden dat het stadsdeel Hoensbroek bij de verdeling van middelen niet altijd goed werd vertegenwoordigd door de bestaande partijen en dat was reden voor ons om een eigen partij op te richten met als hoofddoel: “Wij gaan voor Hoensbroek”.

 

Onze filosofie is dat lokale mensen die hun eigen stadsdeel vertegenwoordigen het beste opkomen voor hun eigen stadsdeel. Zij zijn benaderbaar voor de mensen uit hun omgeving en weten wat er leeft. De gemeente Heerlen is groot. Het risico dat de afstand tussen politiek en burgers nog groter wordt ligt op de loer. Ons antwoord hierop is zorg voor lokale vertegenwoordiging in de raad, het liefst vanuit iedere Wijk en Stadsdeel.

 

Om goed op te kunnen komen voor onze achterban, zijn wij lid van Lokaal Limburg. Zo worden we vertegenwoordigd in de Provinciale Staten en kunnen wij, en alle lokale partijen in Limburg, onze belangen hier ook behartigen. Lokaal Limburg is op haar beurt weer lid van het platform OSF (onafhankelijke senaatsfractie) en heeft hierdoor een rechtstreekse ingang in de eerste kamer waar wij een eigen senator hebben.

 

Wat willen wij: wij willen dat regelgeving rekening houdt met de inwoners van Hoensbroek. Wij gaan voor samenwerking, waarbij inwoners van Hoensbroek gehoord worden.

 

Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten in Hoensbroek om te horen wat de hoensbroekenaar belangrijk vindt en dit nemen wij mee in ons partijprogramma. In verband met de corona-maatregelen hebben we deze keer ook digitaal, via facebook en mail, gevraagd wat mensen belangrijk vinden en waar wij de komende vier jaar aandacht aan moeten schenken.

 

In dit programma geven wij per hoofdonderwerp aan wat onze speerpunten zijn voor de komende jaren.

 

Wonen en leefbaarheid

Wij willen dat de leefbaarheid in Hoensbroek verbetert en de huidige voorzieningen beter onderhouden worden.

Veel opmerkingen en aandachtspunten van onze achterban gaan over het slechte onderhoud van het groen en de trottoirs in ons stadsdeel. 

Wij vinden dat het wonen in ons stadsdeel fijn moet zijn. Om dit voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk te investeren in verbeteren en onderhouden van de openbare ruimte. Hierbij kan gedacht worden aan het vergroenen/beplanten van rotondes, maar ook aandacht voor het onderhoud bijvoorbeeld rondom Kasteel Hoensbroek. Dit is een A-locatie maar het onderhoud laat nog steeds te wensen over. Zo’n visitekaartje verdient gewoonweg beter. Maar ook het algemene onderhoud moet beter.

Fijn wonen houdt in dat de mobiliteit van ouderen en rolstoelgebruikers in orde is. Trottoirs moeten goed begaanbaar zijn en op plekken waar dit belangrijk is dient veiligheid voorop te staan.

Om de leefbaarheid van wijken goed te houden moet bij huisvesting worden voorkomen dat er clustering van bepaalde problematieken ontstaat. Spreiding en mixen van doelgroepen is een beproefd middel om leefbaarheid in wijken te optimaliseren en voor iedereen een prettige woonplek te realiseren. Hierbij willen we ook aandacht voor de minder fraaie plekken in onze wijken. Bij het aanpakken van deze problematiek gaan wij voor creativiteit in het vinden van oplossingen bijv. Opkopen van panden of grond, deze opknappen en zo de wijken verbeteren.

Een belangrijk punt om wonen en leefbaarheid te verbeteren is de aanpak van afval in de openbare ruimte. Wij willen graag een duidelijk plan van aanpak om zwerfafval en dumpingen te voorkomen. Hiertoe kan worden gekeken naar vaker gratis afval naar het milieupark te brengen, het aantal aanbiedingen kritischer te bekijken en te onderzoeken wat nog meer oplossingen kunnen zijn voor dit probleem. Partij Hoensbroeks Belang heeft een voorstel gedaan om 1 keer in de 2 maanden op een bepaalde aangegeven plaats een gratis container te plaatsen, waar dan alle afgedankte spullen zoals bankstellen, matrassen, tafels, stoelen kasten enz. kan aanbieden.

Met betrekking tot het woonaanbod. Wij zien nog steeds dat mensen met hogere inkomens in goedkopere huurwoningen wonen (scheef wonen). Er is behoefte aan geschikte huisvesting voor ouderen zowel in huur als koopvormen (in het goedkope en luxe segment). Als dit aanbod zou verbeteren komen meer eengezinswoningen vrij voor jonge gezinnen.

Algemeen willen wij dat voorzieningen in de wijken optimaal zijn en bijdragen aan het woongenot. Als er in een wijk geen winkels zijn dan moet er minimaal goed vervoer worden geboden naar de centraal gelegen voorzieningen. Zorgwekkend is de leegstand van het centrum in Hoensbroek.

Bij dit programmaonderdeel hoort bij ons ook het thema duurzaamheid. Een goed beheer van milieu en natuur vinden wij belangrijk. Om duurzaamheid vorm te geven dienen we woningen duurzaam te bouwen maar vooral ook inwoners te betrekken bij de aanpak van duurzaamheid. Laat inwoners meedenken over hun omgeving en hoe zij deze duurzaam willen inrichten.

Wij beseffen dat er aandacht moet zijn voor de energietransitie. Bij de keuzes die hierover gemaakt moeten worden (windmolens met of zonder wieken, zonnepanelenparken en waar deze te plaatsen) willen wij dat burgerparticipatie wordt toegepast. Dus altijd inspraak van inwoners bij de aanpak.

Samengevat:

-        De openbare ruimte moet goed worden onderhouden zodat een fijne woonomgeving wordt gerealiseerd voor alle doelgroepen

-        Realiseren van een veilige oversteek, ook voor rolstoelgebruikers (bijv. bij Adelante).

-        Aanpakken van kamerverhuur en meer spreiding van verschillende doelgroepen over de wijken.

-        Aandacht voor vervallen panden denk aan Lomahuis en de Royal

-        Aanpak van zwerfafval en dumpingen in de openbare ruimte

-        Bevorderen van doorstroom op de woningmarkt door met name aandacht voor levensloopbestendige woningen voor oudere inwoners.

-        Aanpak leegstand Hoensbroek centrum

-        Aandacht voor mobiliteit zodat voorzieningen van onze gemeente voor eenieder goed bereikbaar zijn (toegankelijkheid)

-        Betrekken van inwoners bij het duurzaam inrichten van de openbare ruimte.

Veiligheid en handhaving 

Iedereen moet zich veilig voelen in onze gemeente.

Mensen zien nog niet genoeg actie. Men wil meer blauw op straat zien. Zowel politie als BOA’s en toezichthouders spelen hierin een belangrijke rol. De politie is een taak van de overheid, hier gaat de gemeente niet over. Maar de inzet van handhaving/Boa’s is wel aan de gemeente.

Wij zien in Hoensbroek nog veel te weinig toezicht op straat en nog veel probleemgebieden. Er is veel te veel te doen in te weinig tijd of er is te weinig capaciteit en dit geeft aan dat wij juist dienen te investeren op dit gebied.

Veiligheid mag wat kosten en er moet meer geld voor vrijgemaakt worden.

Voor ons is belangrijk dat:

-        mensen meer toezicht zien in het straatbeeld zodat het veiligheidsgevoel verbeterd dus: nog meer blauw op straat.

-        Wij willen dat het oude politiebureau in Hoensbroek een bestemming krijgt, bijv. Opleiding voor agenten in huisvesten.

Zorg

Op dit gebied willen wij aandacht schenken aan een aantal onderwerpen.

Eenzaamheidsproblematiek, dit kan worden aangepakt door het bevorderen van de sociale cohesie in de buurten. Ingezet moet worden op meer buurtbetrokkenheid bij de aanpak van projecten vanuit de gemeente. Maak meer gebruik van de bestaande buurtstichtingen bij de aanpak.

Bij hulpverlening, of het nu gaat over jeugdzorg of wmo-aanvragen, bereiken ons nog te veel signalen dat de hulpverlening niet goed afgestemd is. Als men al de weg weet om de juiste hulp te regelen. Wij willen dat er meer aandacht wordt besteed aan de communicatie rondom hulpverlening zodat signaleringen en vragen direct in juiste banen worden geleid. En dat wordt ingezet op bekende gezichten en goede communicatie en afstemming tussen hulpverleners onderling. Leidraad moet zijn maatwerk, de menselijke maat.

Jeugd

Allereerst willen wij dat al onze jongeren gelijke kansen hebben. 

De armoede in onze wijken is zorgwekkend en met name de jeugd is hiervan de dupe. Goed onderwijs is belangrijk om een kansrijke toekomst te realiseren. Investeren in goede scholing en ontwikkeling van onze jongeren blijft superbelangrijk.

Het jeugdbeleid dat wordt gevoerd is veelal curatief, dat betekent als er problemen zijn dat dan pas gezocht wordt naar een oplossing. Volgens ons is het beter om problemen te voorkomen. Wij constateren dat er met name voor de oudere jeugd niet genoeg te doen is waardoor de problemen juist ontstaan. Met name het verenigingsleven zorgt voor een preventieve aanpak. Zij vervullen een waardevolle maatschappelijke functie. Zij zijn de hoeksteen van onze samenleving

Speeltuinen bieden goede speeloplossingen voor de kinderen van 3 tot 12 jaar. De oudere jeugd, die vaak in de buurten het probleem vormt (hangjongeren), kunnen vrijwel nergens terecht. Natuurlijk moeten zij ook een plek hebben maar wij dienen voor deze voorzieningen te zorgen.

Voor ons is belangrijk dat: 

-        Geïnvesteerd wordt in goede scholen maar ook in buitenschoolse opvang en mogelijkheden voor ondersteuning bij studie

-        De speeltuinen gefaciliteerd blijven voor kinderen van 3 tot 12 jaar

-        Het verenigingsleven, zoals bijv. Scouting, gefaciliteerd blijft om met name voor de oudere jeugd iets te kunnen betekenen

-        Er aandacht en middelen komen voor een aanpak van de oudere jeugd die niet participeren in het verenigingsleven. Hoe kunnen we hen positief activeren zodat de problematiek preventief kan worden opgelost? Hier moet aandacht voor komen bijv. Starten met een onderzoek hoe dit kan worden aangepakt.

Cultuur

Wij gaan voor het in stand houden van de hoensbroekse identiteit die vooral zichtbaar is bij onze evenementen en de vele verenigingen. Belangrijk is hierbij het behouden van mijlpalen zoals het vuurwerk met koningsdag met vooraf de lampionnenoptocht, het kowrenne met carnaval, de jaarlijkse braderie, het ballonenfestival maar ook alle activiteiten die door onze talrijke verenigingen worden georganiseerd.

Voor ons is belangrijk dat:

-        Verenigingen optimaal worden ondersteund

Middelen eerlijke verdeling van geld

Voorop staat uiteraard dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gemeenschapsgeld.

Een gezonde balans tussen begroting en ambitie is belangrijk. Iedere investering kritisch bekijken en beoordelen op sociaal maatschappelijk en economisch nut.

Wij willen een eerlijke verdeling van de beschikbare gelden over alle Heerlense wijken/ en stadsdelen.

Of het gaat over veiligheid, verkeer, vervoer, onderwijs, sport, cultuur, sociaal domein, volksgezondheid of milieu de aandacht en middelen op al deze gebieden dient gelijkmatig verdeeld te worden. Het mag nooit zo zijn dat bijvoorbeeld een activiteit van een stadsdeel moet wijken omdat er Heerlen centrum meer gelden nodig zijn voor activiteiten. We moeten af van de centralisatiegedachte en de decentrale activiteiten en voorzieningen net zoveel aandacht geven om de leefbaarheid in de diverse stadsdelen plezierig te houden.

De komende jaren komt in onze gemeente veel aandacht voor de aanpak van de achterstandsproblemen in Heerlen-noord. Hoensbroek behoort tot Heerlen-noord.

Dit moet een duidelijke aanpak op alle fronten zijn, vooral in afstemming met de bewoners. Praat met hen niet over hen om zo te komen tot de beste besteding van middelen om de achterstanden aan te pakken. 

Communicatie

Heerlen kiest voor Urban (onaf, rauw, jong creatief, toegankelijk, innovatief etc.). PHB wil aandacht schenken aan het feit dat onze bevolking vergrijst. Er wordt steeds meer gecommuniceerd via de sociale media met als doel naast interactie de juiste, actuele informatie bij de burger te brengen ….. helaas…wij moeten constateren dat met name onze ouderen deze ontwikkelingen niet helemaal kunnen volgen en last hebben van deze aanpak. De besparingen op dit vlak komen met name door de digitalisering die echter juist grote groepen mensen (analfabeten en met name digibeten) uitsluit van informatie en dienstverlening. 

Voor ons is belangrijk dat:

-        Communicatie niet alleen digitaal verloopt

-        Er goed bereikbare (lees in elk stadsdeel) persoonlijke loketten zijn waar mensen met vragen terecht kunnen

-        Er voldoende middelen worden gereserveerd om ouderen en laaggeletterden onderwijs te laten volgen om aansluiting te behouden op de veranderende samenleving

Politiek en ambtelijke organisatie

Het is belangrijk voor een gemeente dat burgers vertrouwen hebben in hun gemeentelijke organisatie Dit vertrouwen ontstaat door correct en duidelijk te handelen. Helaas moeten wij nog steeds constateren dat de gemeente Heerlen af en toe behoorlijk de plank misslaat. De mensen begrijpen de acties van onze gemeente vaak niet. Daarnaast is het taalgebruik vaak veel te ambtelijk en ziet men door de bomen het bos niet meer. Aandacht voor het op een laagdrempelige wijze heldere informatie geven is zeer noodzakelijk. Help mensen om de weg te vinden in het gemeentelijk oerwoud van informatie.

Voor ons is belangrijk dat:

-        er duidelijk wordt gecommuniceerd rondom besluiten en acties naar betrokkenen

-        er vanuit de gemeente klantvriendelijk wordt gehandeld. Wij werken immers voor de mensen van onze gemeente.

-        er een maandelijkse stadskrant komt waarin de gemeente communiceert met de inwoners.

-        Zorg voor heldere wegwijzers zodat mensen weten waar ze welke hulp kunnen krijgen

-        Betrek inwoners veel meer bij projecten en besluiten. Geef burgerparticipatie veel meer inhoud.