18.11.2017 Jan herkozen als lijsttrekker

22.12.2016 PHB tegen fusie Landgraaf

Tijdens de gecombineerde commissievergadering Heerlen-Landgraaf in december heeft Jan een betoog gehouden waarin hij veel vragen stelde over de herindeling met als grote lijn signaleren dat er nog veel weerstand is tegen de fusie en dat wij vinden dat alle punten voor het besluit moeten zijn bediscussieerd. Omdat niet alle meningen door middel van een referendum zijn onderzocht zijn wij tegen. Wij vinden dat bij een dergelijk belangrijk onderwerp alle burgers gehoord moeten worden middels een referendum om zo tot een goed gedragen besluit te komen.

01.12.2016 samenwerking lokale partijen

In onze gemeenteraad zijn drie lokale partijen actief: Hartleers, Stadspartij en Partij Hoensbroeks Belang. Deze partijen hebben een eigen programma en aandachtsgebieden, maar vaak dezelfde doelen. Allen stellen zij de inwoners centraal, komen op voor de belangen van buurten en wijken en vinden het verenigingsleven erg belangrijk. Omdat er veel raakpunten zijn heeft dit geleid tot intensieve samenwerking. De fracties vergaderen samen en trekken bij veel standpunten samen op. Door deze samenwerking ontstaat een groot blok van 7 raadsleden dat echt opkomt voor de belangen van onze inwoners. Als Partij Hoensbroeks Belang blijven wij opkomen voor de belangen van Hoensbroek en door deel te nemen aan deze samenwerking kunnen wij dit nog beter invullen.

25.06.2016 open dag oude Gemeentehuis

De open dag in het oude gemeentehuis was een groot succes. Wij danken uiteraard eenieder die heeft meegewerkt aan deze dag en vooral alle 650 bezoekers die interesse hebben getoond.

Een impressie van de bezoekers. 

25.06.2016 Uitnodiging Oude gemeentehuis

Partij Hoensbroeks Belang nodigt hierbij alle mensen van Hoensbroek uit om nog een laatste keer een kijkje te komen nemen

in ons oude gemeentehuis.

 

Zoals u wellicht heeft vernomen wordt het gemeentehuis binnenkort verbouwd. Dit is de laatste mogelijkheid om het nog eenmaal

 in oude staat te bewonderen.

 

Samen met de Heemkundevereniging zal een terugblik worden verzorgd naar het verleden en zullen wij zorgdragen voor een rondleiding. De projectontwikkelaar, Roger Verspagen zal zorgen voor een natje en een droogje.

U bent van harte welkom.

Datum       : Zaterdag 25 juni 2016

Tijd            : 12.00 tot 17.00 uur

Plaats        : Nieuwstraat

11.04.2016  Goed nieuws over het gemeentehuis

Dit ooit mooi gebouw was langzaam aan het vervallen maar er is gelukkig goed nieuws. Op 7 april werd dit bekend gemaakt via de krant (zie onderstaand artikel) en internet. Men gaat weer starten met het renoveren van het pand en hoopt medio 2017 dit mooie pand weer in gebruik te kunnen nemen.

02.02.2016 

Voortgang onderzoek intensivering samenwerking

Heerlen en Landgraaf.

 

 

Op initiatief van de gemeente Landgraaf hebben Landgraaf en Heerlen eind 2015 besloten samen onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de samenwerking te intensiveren en gezamenlijk de overige Parkstadgemeenten uit te nodigen om hierin mee te doen. Op 1 februari verliep de termijn waarbinnen gemeenten konden aansluiten bij het onderzoek. Tot nu toe heeft geen van de overige zes Parkstadgemeenten dat gedaan. Daarom zullen Heerlen en Landgraaf samen het onderzoek starten.

 

 

 

De gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth en  Simpelveld hebben ons laten weten dat zij niet aan het onderzoek zullen deelnemen, omdat deze gemeenten in 2014 en 2015 een vergelijkbaar onderzoek hebben laten doen naar samenwerkingsmogelijkheden in  VONSS-verband. Met de resultaten van dat onderzoek zijn de samenwerkingsmogelijkheden naar het oordeel van deze gemeenten voldoende in beeld gebracht. Zij voegen daaraan toe dat men zich focust op de bestaande Parkstad-samenwerking. Onderbanken wijst daarnaast ook op het raadsbesluit voor bestuurlijke fusie met Schinnen. De gemeente Brunssum heeft nog niet inhoudelijk gereageerd, omdat men de deelname aan het onderzoek wil voorleggen aan de raad. De gemeente Kerkrade heeft mondeling aangegeven aan op dit moment geen behoefte te hebben aan een structuurdiscussie.

 

 

 

Het onderzoek dat de colleges van Heerlen en Landgraaf gaan doen richt zich op vier mogelijke vormen van intensivering van samenwerking: netwerksamenwerking, gedeeltelijke ambtelijke fusie, volledige ambtelijke fusie, ambtelijke en bestuurlijke fusie.

 


29.01.2016

Heerlen ondersteunt WeHelpen  

 

 

 

Mensen die hulp bieden of hulp nodig hebben samen brengen

 

 

 

 

 

 

 

 

Heerlen sluit aan bij het landelijke online platform WeHelpen. WeHelpen wil mensen die hulp zoeken eenvoudig verbinden aan mensen die hulp bieden. Naast de belangrijke contacten die mensen met hun buurtgenoten of familie hebben, ondersteunt WeHelpen digitaal in het met elkaar in contact komen. WeHelpen.nl is ook te vinden via Heerlen.nl.

 

 

 

Koffie, tuin of hond

 

Vaak willen mensen elkaar best helpen, maar heeft men geen zin in een langdurige “relatie”. Bij WeHelpen kun je ook terecht als je iemand zoekt om voor korte tijd de hond uit te laten, of de heg te snoeien. En vaak zijn mensen bereid om even een boodschap mee te nemen of om een kop koffie te drinken. Dit is dan ook de soort hulpvragen waarop WeHelpen antwoord biedt. Ook als je voor langere tijd iemand wilt helpen kun je op deze website terecht.

 

 

 

Naast de gemeente Heerlen wordt WeHelpen ook omarmt door Kerkrade en Nuth. Ook de provincie Limburg, zorgaanbieders in Parkstad, huisartsen Huis van de Zorg, Zuyderland Ziekenhuis, zorgverzekeraars, MEE, Alcander en de rabobank ondersteunen dit initiatief.

 

 

 

Wethouder Peter van Zutphen: ”Natuurlijk steun je elkaar in de buurt, als vrienden of familie. Maar een digitaal hulpmiddel zoals Wehelpen.nl kan het hulp vragen gemakkelijker maken.”

 


21.12.2015

 Fijne feestdagen !

 

 

 

Raadsleden, fractiemedewerkers en bestuur van Partij Hoensbroeks Belang wenst al haar leden heel fijne feestdagen en een gelukkig en een, in alle opzichten, gezond 2016


21.12.2015

 Stadsdeel winkels worden gesloten.

 

 

 

Stadsdeel winkels worden gesloten, schandalig, Partij Hoensbroeks Belang heeft er alles aan gedaan om ze open te houden, helaas niet gelukt omdat te veel partijen voor sluiting zijn nogmaals schandalig er wordt zelfs geen rekening met onze ouderen onze opbouwers gehouden .


21.12.2015

 Onderzoek naar samenwerking in Parkstad

 

 

 

Heerlen en Landgraaf gaan samen onderzoek doen naar intensievere samenwerking, zo hebben de colleges van de twee gemeenten besloten. De andere Parkstadgemeenten worden uitgenodigd om ook deel te nemen aan het onderzoek dat eind 2016 klaar moet zijn.

Het besluit sluit aan bij de opdracht van de gemeenteraden van Landgraaf en Heerlen om de mogelijkheden voor samenwerking verder te versterken. In Landgraaf werd daarover onlangs een motie aangenomen na het mislukken van het ambtelijke fusietraject met Brunssum. In Heerlen werd deze wens in het coalitieakkoord vastgelegd. Het onderzoek van Landgraaf en Heerlen zal zich richten op vier varianten van samenwerking: netwerksamenwerking, gedeeltelijke ambtelijke fusie, volledige ambtelijke fusie en tenslotte een ambtelijke en bestuurlijke fusie.

 

Beide gemeenten willen het onderzoek verbreden en nodigen daarom de andere Parkstadgemeenten uit om deel te nemen aan het onderzoek. De andere gemeenten worden gevraagd om uiterlijk 1 februari 2016 aan te geven of ze mee willen doen.

Burgemeester Raymond Vlecken: “De versterking van de samenwerking is een uitgelezen kans om invulling te geven aan de uitdagingen waarvoor de Parkstadgemeenten staan”.

Burgemeester Ralf Krewinkel: “De inzet om de samenwerking te versterken en hierbij samen op te trekken met Landgraaf kan een verdere positieve impuls zijn, die goed is voor de hele regio. Het zou mooi zijn om dit onderzoek te verbreden met andere Parkstad gemeenten.”


20.10.2015

 

Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen voldoende voor ondernemersklimaat

 

 

 

Uit onderzoek blijkt dat zowel Heerlen, Maastricht als Sittard-Geleen een voldoende krijgen voor het ondernemersklimaat in de gemeente. De drie gemeenten hebben volgens de ondernemers grotendeels dezelfde plus- en verbeterpunten.

Dat blijkt uit de Ondernemerspeiling, die eerder dit jaar door KING (het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) is uitgevoerd onder ruim vijfduizend ondernemers in de drie Zuid-Limburgse steden.

Bereikbaarheid en veiligheid scoren in de drie gemeenten goed. Versoepeling van regelgeving en de communicatie tussen gemeente en ondernemers kan een stuk beter, vinden de deelnemers aan de peiling.

Tussen de drie gemeenten zijn uiteraard ook verschillen. Zo is de ondernemer in Heerlen te spreken over met name de staat van de openbare ruimte, die in Maastricht over het woon- en leefklimaat en de Sittard-Geleense ondernemer over de parkeermogelijkheden in de omgeving van de bedrijfslocatie. Voor verbetering vatbaar is in Heerlen onder meer de samenwerking tussen gemeente en ondernemers, en in Maastricht en Sittard-Geleen de vereenvoudiging van de regelgeving.

Acties ter verbetering

Heerlen heeft inmiddels verschillende acties in gang gezet, om te komen tot verbetering. Met de campagne ‘Heerlen heeft antwoord’ zijn de mogelijkheden van het digitaal aanvragen van vergunningen verbeterd. Door het periodiek afleggen van bedrijfsbezoeken, het werken met vaste contactpersonen en het ontwikkelen van nieuw communicatiemateriaal probeert de gemeente het contact met (nieuwe) ondernemers te verbeteren.

Goed uitleggen

Volgens wethouder Martin de Beer (Economische Zaken) bevestigen de uitkomsten van de peiling het algemene beeld dat de ondernemers in Heerlen van de gemeente hebben. "Het is van belang om steeds goed uit te leggen wat we als gemeente doen en waarom we dat doen. Daarom investeren we de komende jaren via accountmanagement extra in ondernemerscontacten, zowel bestuurlijk als ambtelijk. De gemeente Heerlen wil ondernemers – groot en klein - zo goed mogelijk faciliteren." De wethouder is tevreden is met de voldoende, maar streeft ernaar om de contacten verder aan te halen en daarmee bij een volgende peiling een ruim voldoende te halen.

De aandachtspunten in Zuid-Limburg wijken niet of nauwelijks af van uitkomst van de enquête elders in het land. Ook daar bleek dat regeldruk, dienstverlening en communicatie volgens de ondernemers beter kan.

Voor meer informatie kunt u het complete rapport van Heerlen downloaden: Rapportage Ondernemerspeiling 2015 (download pdf).


15.10.2015

 

Heerlen aan de slag met herindicaties op grond van WMO of Jeugdwet.




De indicatie van personen die een Persoons Gebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura hebben op basis van een AWBZ indicatie afgegeven vóór 2015 of in de eerste 6 weken van 2015, loopt uiterlijk 31 december 2015 af. De gemeente Heerlen zorgt nu voor herindicaties.

PGB-veranderingen

Omdat veel indicaties tegelijkertijd aflopen eind 2015, heeft de gemeente Heerlen besloten om al deze indicaties te verlengen tot 1 mei 2016. Uitzonderingen zijn de indicaties voor Beschermd Wonen; die lopen al langer door. Het gaat om indicaties waarbij nog niet opnieuw met de cliënt bekeken is wat nodig is aan zorg én waarbij nog geen nieuwe beschikking is afgegeven. De komende tijd gaan professionals samen met de cliënt kijken of en op welke manier de zorg na 1 mei 2016 moet doorlopen. Cliënten ontvangen hierover binnenkort een brief van de gemeente.

Tot 1 mei 2016 verandert er dus niets voor deze cliënten. Het PGB-bedrag en de zorg blijft hetzelfde. Uitzondering is als men ingestemd heeft met een overgang naar zorg in natura. Dan krijgt men binnenkort een beschikking van de gemeente in de brievenbus.

Vanaf 1 mei 2016 kan er veel veranderen. De regels rondom een PGB zijn namelijk veranderd. Ook zijn bij sommige soorten zorg de eisen aan een PGB aanbieder gewijzigd. Een professional gaat de komende tijd samen met de cliënt bekijken welke zorg nodig is én of deze zorg ook in natura geleverd kan worden.  Mocht een PGB een betere optie zijn, dan zal het bedrag van het PGB wijzigen en ook de eigen bijdrage. Dit gaat meteen in op 1 mei.

Veranderingen Zorg in Natura

Van cliënten die zorg in natura ontvangen op basis van een indicatie die is afgegeven vóór 2015 of in de eerste 6 weken van 2015, loopt de indicatie uiterlijk 31 december 2015 af. Omdat er veel indicaties tegelijkertijd aflopen,  heeft de gemeente Heerlen aanbieders van zorg gevraagd te helpen met de her-indicaties. Zo wordt aan aanbieders een advies gevraagd over de benodigde voortzetting van de zorg in 2016. Op basis van het advies van de aanbieder zal een deel van de indicaties worden verlengd. Een ander deel van de cliënten zal samen met professionals gaan bekijken welke zorg er in 2016 en verder nodig is. Cliënten ontvangen hierover binnenkort bericht van de gemeente.

Meer informatie

Zie voor meer informatie onze websitepagina over PGB’s en het Sociale Buurtteam.
Ook vindt u informatie op de website van hoeverandertmijnzorg.nl.


09.10.2015

 

Begroting 2016




Het college van de gemeente Heerlen presenteert een sluitende begroting 2016. De meerjarenraming laat na 2017 een stijgend positief saldo zien.

Ondanks de economisch slechtere jaren, heeft Heerlen zich afgelopen jaren op allerlei terreinen positief ontwikkeld. De stad staat steeds beter op de kaart, ook landelijk en euregionaal. De komst van het Glazen Huis van 3FM Serious Request is slechts één van de voorbeelden. Deze positieve ontwikkelingen wil de gemeente Heerlen vasthouden door meer te sturen op beleid en keuzes. Heerlen als stad in transitie.

Een goede financiële basis is een voorwaarde om die transitie van de stad mogelijk te maken. Hoewel landelijk de economie lijkt aan te trekken, is dit voor de gemeente nog niet meteen zichtbaar in 2016. Ook de komende jaren zullen we nog scherpe keuzes moeten maken.

Uitgangspunten begroting

De begroting 2016 is sluitend, reëel en meerjarig in evenwicht. Het weerstandsvermogen ligt tussen de 0,8 en 1,2 en de financiële risico’s op grondexploitaties en het Sociaal Domein zijn beheersbaar. Daarmee voldoet de begroting aan de gestelde eisen en randvoorwaarden. Het uitgangspunt voor deze begroting was op basis van de meerjarenraming niet veelbelovend. Bovenop het verwacht tekort van ruim 6 miljoen euro, kwam er een tegenvaller uit de meicirculaire en werd de gemeente geconfronteerd met de gevolgen van de CAO-looncompensatie. In totaal kwam het tekort voor 2016 op 10 miljoen. Bovenop de 40 miljoen euro die afgelopen vijf jaar al bezuinigd zijn.

Verdeling uitkeringen Sociaal Domein

Op basis van de nieuwe verdeelsystematiek van het Rijk voor de verdeling van de uitkeringen in het Sociaal Domein zou de gemeente Heerlen vanaf 2016 een tekort hebben van minimaal 5 miljoen euro per jaar. De gemeente heeft daarom actief ingezet op een passend ingroei- en een rechtvaardig verdeelmodel, gesprekken met zorgaanbieders en zo efficiënt mogelijke inrichting van de nieuwe taken. Hierdoor is het vooralsnog gelukt om de negatieve prognoses om te buigen.

Maatregelen

Om de begroting sluitend te krijgen, legt het college de Raad een pakket van  inhoudelijke en structurele bezuinigingen voor, waarbij het MBP overeind blijft. Aandachtspunten voor 2016 zijn onder meer de realisatie van de eerder afgesproken bezuinigingen op de organisatie, de herinrichting van bedrijfsvoering en efficiënter inrichten van taken. Toekomstige meevallers komen ten gunste van de bestaande bezuinigingsopgave.

Betekenis voor inwoners

De lokale lastendruk stijgt voor huiseigenaren tussen de 2% en 3,5%, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Dit wordt veroorzaakt door een correctie ten opzichte van de WOZ aanslag 2015 waarin de eigenaren te laag zijn aangeslagen. Huurders zien de lastendruk licht dalen. Sinds 2010 stijgen de lokale lasten nog altijd minder dan de inflatie. Concreet betekent dat een jaarlijkse besparing van ongeveer 50 euro voor eigenaren en 60 euro voor huurders.
Voor de uitvoering van de taken in het Sociaal Domein hebben we extra geld beschikbaar om meer maatwerk te kunnen leveren. Het blijft onze ambitie om tegen zo laag mogelijke kosten de juiste zorg te leveren en de zelfredzaamheid en participatie van inwoners te vergroten.
Verder wordt er de komende tien jaar extra geld vrij gemaakt voor investeringen in achterstallig onderhoud van de openbare ruimte om kapitaalvernietiging zoveel mogelijk te voorkomen en onze wegen en groen qua onderhoudsniveau op een goede basis te houden.

Sturen op toekomst, regio en samenwerking

De stad heeft zich afgelopen jaren op positieve wijze ontwikkeld en het college blijft zich sterk maken voor nieuwe ontwikkelingen om de sociale, economische en ruimtelijke kansen voor de stad en regio te vergroten. Voorbeelden daarvan zijn de Smart Services Campus als een van de vier Brightlandscampussen in Limburg, de IBA, de ontwikkelingen in het centrum van Heerlen, en dan voornamelijk het Maankwartier, grensoverschrijdend vervoer en de Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET).  Verder is er, gezien de demografische ontwikkelingen, aandacht voor zowel jeugd en onderwijs als het inzetten van vitale ouderen.
Om deze ambities waar te maken blijft samenwerking essentieel. Dan gaat het om samenwerking met inwoners en ondernemers in Heerlen, met de omliggende gemeenten via Parkstad Limburg, met de partners van Tripool en de Provincie en met partners van over de grens.

  

 Op woensdag 4 en donderdag 5 november vergadert de gemeenteraad over de begroting 2016. Dan worden de definitieve besluiten genomen over de voorstellen van het college.


04.10.2015

 

Uitzending Kanniewaarzijn.




Beste PHB lezers.


In het Gemeentehuis van Heerlen is de afgelopen week grote commotie geweest door de uitzending van Vara’s,programma Kanniewaar zijn.


Tijdens de raadsvergadering van 29 sept. jl. werden de heren Petermann en Leers ter verantwoording geroepen door Dhr.Meyer van de SP en andere raadsleden die zich daar toe geroepen voelden.

Tijdens het tonen van de uitzending Kanniewaar zijn, hadden de heren Petermann en Leers geen goed woord over voor het maankwartier en de winkelleegstand in Heerlen. Eveneens de leegstand van kantoren.

Hen werd verweten dat hun optreden voorzien was van totale leugens betreffend dit onderwerp. Het in diskrediet brengen van het imago van Heerlen,het kapot maken van Heerlen.


De politieke partijen CDA—D66—OPH—VVD—PVDA en SP vonden dit optreden schandelijk.


Het verwijt was dat de Vara geen contact met de Gemeente Heerlen had opgenomen.

Nu blijkt uit een brief van de redactie Kanniewaar zijn dat dit wel is gebeurd, maar dat de heren Meyer en Wethouder Braeken hadden bedankt en niet aan de uitzending mee wilden werken.



Wat Partij Hoensbroeks Belang zich afvraagt, zijn de Politieke partijen in deze problematiek nog wel geloofwaardig ?


De Politiek, dus ook de Heerlense, willen transparantie uitstralen, maar waar is deze nu?

Als men transparant wil zijn moet men open en eerlijk zijn.


Is door deze uitzending nu het imago van Heerlen geschaad of de politiek van Heerlen?



PHB neemt afstand van deze case.


Wie de schoen past heeft geen last van koude voeten”


U kunt de uitzending van Kanniewaar zijn altijd terug bekijken.


Uw PHB raadsleden: Jan Horssels en Hans Groeneveld.








01.10.2015


Extra geld voor Heerlense sportprojecten




1 oktober 2015 De landelijke Sportimpuls (onderdeel van het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft twee Heerlense projecten onlangs subsidies verleend.

De projecten zijn ingediend door Gymvereniging Coriovallum en Zaalvoetbalvereniging Heerlerheide. Beide organisaties werken nauw samen met tal van maatschappelijke partners. De twee projecten zijn een waardevolle aanvulling op de initiatieven die de gemeente Heerlen onderneemt om bewegen te stimuleren.

Beweegdiploma

GV Coriovallum gaat ervoor zorgen dat kinderen bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (0-4 jaar) meer en beter gaan bewegen. Leidsters van ruim 30 kinderopvanglocaties in Heerlen worden gefaseerd opgeleid aan de hand van de methode ‘Beweegdiploma’. Daarnaast worden in drie wijken, zonder beweegaanbod voor de doelgroep, beweeglessen voor ouders en peuters opgezet. Gedurende 25 weken gaan kinderen met ouders één uur per week bewegen. Verder krijgen ouders informatie over de noodzaak van bewegen en een gezonde leefstijl. Op woensdag 7 oktober is er een kick off bijeenkomst voor alle betrokkenen en een feestelijke start van het project.

Zaalvoetbalcompetitie voor scholieren

ZVV Heerlerheide begint met een zaalvoetbalcompetitie voor scholieren. De eerste activiteiten zijn inmiddels gestart. Nu zijn alleen nog Emmacollege, Broeklandcollege en Sint Janscollege betrokken, maar dat wordt mogelijk nog verder uitgebreid. Dit initiatief sluit nauw aan bij het project Challenge (samenwerking tussen de sportconsulent van Alcander, NOC*NSF, VO scholen en sportaanbieders), waarbij op basis van de behoefte van jongeren nieuwe sportaanbod wordt ontwikkeld. Uit onderzoek bleek dat er veel vraag is naar zaalvoetbal.

Beide projecten krijgen in eerst instantie subsidie voor twee jaar. Peuters in beweging krijg €74.000,-- en zaalvoetbal voor scholieren €50.000,--. Het is nadrukkelijk de bedoeling om het ook na die periode voort te zetten.


01.08.2015


Heerlen gaat hennepwoningen meteen sluiten.




Heerlen gaat strenger optreden tegen ‘henneppanden’. Er worden geen ‘waarschuwingen' meer gegeven wanneer hennep wordt aangetroffen, of andere zaken die in verband met hennepteelt verboden zijn.

 In die gevallen wordt het pand meteen gesloten. De verwachting is dat fors meer woningen in Heerlen gesloten zullen worden. Aan de andere kant wordt het beleid ook                                                                                ‘rechtvaardiger’ gemaakt. 

Tot nu toe werd werd volgens het huidige beleid bij de eerste keer gewaarschuwd wanneer geconstateerd werd dat er in een pand een hennepplantage was, of wanneer er vanuit een pand gehandeld werd. Van de 135 panden waar jaarlijks hennepactiviteit werd geconstateerd kwamen ongeveer 100 er vanaf met een waarschuwing. Dat staat in geen verhouding tot de ernst van de gevaren voor de buurt en de betrokkenen die deze illegale praktijken met zich meebrengen.

We komen vreselijke situaties tegen”, stelt burgemeester Frans Weekers. “Woningen die op instorten staan doordat er een plantage is gemaakt in een provisorisch gegraven kelder. Woningen die brandgevaarlijk zijn, omdat er geknoeid wordt met elektriciteit in ruimtes met een hoog vochtgehalte. Wie is verantwoordelijk voor het kind dat erboven of ernaast ligt te slapen, of voor het pand van de buren als het mis gaat?”

We zien ook menselijke drama’s van mensen die instemmen met henneppraktijken omdat ze in geldnood zitten. Het lijkt gemakkelijk te verdienen geld, maar als de plantage ontdekt wordt, krijgen ze niet alleen een ‘straf’. Ook geld van gestolen stroom moeten ze alsnog betalen en de belastingdienst eist het geld op basis van de inkomsten die de illegale telers hebben gehad van de ontdekte èn eerdere oogsten. En dan hebben we het nog niet gehad over de criminelen die hen geholpen hebben aan de spullen om een plantage in te richten. Daar ben je nog niet meteen vanaf.
Daarom moèten we het fenomeen van de hennepplantages terugdringen. Het is een gevaar voor onze wijken en onze bewoners”, stelt burgemeester Weekers.

Streng maar rechtvaardig

De regels worden strenger: er worden geen waarschuwingen meer gegeven, maar panden worden al bij de eerste constatering voor drie maanden gesloten. Heerlen geeft daarmee een duidelijk signaal af dat het meewerken aan illegale hennepteelt  zeer ernstig opneemt. Het is een waarschuwing aan bewoners er niet te licht over te denken.

Daar staat tegenover dat de regels soepeler worden voor bonafide verhuurders van panden. Als een woningeigenaar zèlf meldt dat er door een huurder verboden activiteiten plaatsvinden, zal het pand slechts voor één maand worden gesloten. Voor particuliere huurders maakt Heerlen deze uitzondering slechts één keer. Woningcorporaties kunnen vaker rekenen op deze versoepeling als ze kunnen aantonen dat ze er alles aan doen om handel en productie van drugs te voorkomen. Daarnaast wordt er gewerkt aan afspraken met corporaties voor bewoners die het slachtoffer zijn geworden van henneptelers. Voor hen wordt een soepelere aanpak voorbereid waarbij hulpverlening gecombineerd wordt met strenge controles, om zo herhaling te voorkomen.



07.06.2015


Kom Graven naar een NIEUW LOTBROEK.




SCHUNCK* en de Deense kunstenaarsgroep SUPERFLEX willen de bewoners van de Heerlense wijk Nieuw Lotbroek ondersteunen bij het vormgeven van de toekomst van de wijk. Wie weet nu beter waar behoefte aan is dan de bewoners zelf?

Help je mee opgraven?

Om samen tot nieuwe ideeën te komen is het soms goed om eerst naar het verleden terug te kijken. Zeker in 2015, het Jaar van de Mijnen (M2015). Wij nodigen je dan ook uit om samen met kunstenaarscollectief SUPERFLEX en professionele archeologen opgravingen uit te voeren in de wijk.

Op de grote, lege vlakte tussen de Margrietstraat en de Christinastraat open we een opgravingssite. Hier is ook alle plek om elkaar te ontmoeten en om verhalen en ideeën met elkaar uit te wisselen. Maar ook om objecten uit uw verleden langs te brengen en te tonen.

De opgegraven en verzamelde objecten uit het verleden zijn tijdens de graafperiode in juni 2015 in vitrines te zien naast de opgravingssite. Vervolgens worden de opgegraven objecten tot tegels verwerkt die gebruikt worden bij de aanleg van een permanente ontmoetingsplek in de wijk. Op deze manier vormt de geschiedenis letterlijk het fundament voor de toekomst van de wijk.

Hoe die toekomst er uit komt te zien, hangt mede van uw inbreng af!

 

Een nieuw, kloppend hart voor Nieuw Lotbroek

Eind 2015 willen wij samen met u een nieuw, gemeenschappelijk plein, een nieuw kloppend hart, voor de wijk Nieuw Lotbroek realiseren. Vertel jij ons welke functies hier moeten komen?

Uiteraard willen we het daar niet bij laten. Richting 2020 werken wij graag mee aan de verdere ontwikkeling van Nieuw Lotbroek.Het vraagstuk over de identiteit van de volkswijk – wat zij was, tegenwoordig is en in toekomst zou moeten zijn – wordt multidisciplinair in kaart gebracht. Vervolgens vertalen we dit naar een concreet plan van aanpak voor de wijk, van nu tot 2020.

 

Meedoen? Meld je aan!

De komende weken zijn er tal van activiteiten op en rondom de opgravingslocatie in Nieuw Lotbroek;

Zo 31 mei – 13.00-17.00 uur – Kick-off van de opgravingen met SUPERFLEX en M2015. Voor iedereen is er gratis friet.

Ma 1 juni – 18.00-21.30 uur – Eerste opgravingsexpeditie met SUPERFLEX

Za 20 juni – 14.00-17.00 uur – Dag van de Architectuur met architecten NEZU AYMO

Zo 21 juni – 09.30-16.30 uur – Dag van de Architectuur met een busroute langs bouwwerken en locaties uit de tijd van de mijnen.

Do 25 juni – 19.00-21.30 uur – Buurtdebat en feestelijke afsluiting met shredder en SUPERFLEX

Vr 26 juni – 17.00 uur – Aandacht voor het project tijdens de opening van de tentoonstelling SUPERNOVA in SCHUNCK* Glaspaleis

Za+ zo 27+28 juni – 14.00-17.00 uur – Expo van de (geshredderde) vondsten, objecten en de verzamelde ideeën voor de wijk en de nieuwe ontmoetingsplaats. Laatste kans voor input!

 

Open opgravingsexpedities: iedere zondag van 14-17.00 uur kun je zelf mee helpen met de opgravingen. We raden je wel aan om je plekje te reserveren door het formulier Hier te vullen.

Verschillende groepen die vooraf gereserveerd hebben graven door de weeks en op zaterdag.

 

Expositie

De opgegraven en verzamelde objecten uit het verleden zijn tijdens de graafperiode in juni 2015 in vitrines te zien naast de opgravingssite. Daarnaast kunnen bewoners eigen objecten langs brengen die te maken hebben met opgravingen en het eigen mijn verleden.

Eigen objecten kun je iedere zaterdag en zondag tussen 14- 17 uur langs brengen.
Openingstijden expositie op locatie
Iedere zondag van 14-17.00 uur




27.05.2015


Gemeenteraad doet aanbeveling nieuwe burgemeester


Ralf Krewinkel als eerste aanbevolen


De gemeenteraad van Heerlen heeft de heer Ralf Krewinkel als nummer 1 aanbevolen voor de invulling van de functie van burgemeester in Heerlen. In totaal heeft de raad twee kandidaten op de aanbevelingslijst geplaatst. Kandidaat nummer 2 wordt om privacyredenen niet bekend gemaakt. Dit is zo voorgeschreven.


Ralf Krewinkel is geboren in 1974 in Kerkrade. In 2006 werd hij wethouder  in die stad. Sinds mei 2011 is hij burgemeester van Beek.Hij is getrouwd en heeft een zoon.


Tijdens de raadsvergadering is de eerste plaats van de aanbeveling openbaar gemaakt. Deze wordt nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. Hij doet een voordracht aan de Kroon (regering en Koningin) over de benoeming. De aanbeveling van de gemeenteraad weegt hierbij zwaar.


Vanaf nu ook video materiaal op onze website.

zie menu Multimedia/Video's (links op de site) of klik hier.


24.04.2015


De lampionnen optocht en het vuurwerk gaan door !!


Beste ouders en kinderen.

Er is veel te doen geweest over de Lampionnen optocht en het vuurwerk.

Subsidie werd grotendeels ingetrokken door de gemeente Heerlen.

Partij Hoensbroeks Belang ( PHB ) het Oranje Festival Gebrook en Buurstichtingen

SDHC -- Lotbroek en Mariagewanden 

hebben er hard voor gewerkt om dit al meer dan 30 jaren zijnde traditie in ere te houden.

Voorafgaand aan het vuurwerk dat om 22.00 uur op de markt wordt ontstoken, is er de lampionnenoptocht voor de kinderen tot 12 jaar,deze zal om 21.00 uur vertrekken

Vanaf het 1stebinnenplein van Kasteel Hoensbroek richting markt.

Voor de lampionnen is gezorgd door de organisatie.


Wij hopen dat jullie er de 27e weer allemaal weer bij zullen zijn.


24.04.2015


Projectbureau Social Return on Investment gaat door


Nu al 300 plaatsingen in Parkstad

Het projectbureau van Social Return on Investment (SROI) Parkstad Limburg heeft tussen september 2013 en februari 2014 ruim 400 werkzoekenden kunnen plaatsen bij werkgevers, waarvan ruim 300 bij ondernemers in Parkstad


Er is sprake van SROI als de gemeente een aanbesteding doet voor werk dat door een externe partij moet worden verricht. Het bedrijf dat de opdracht mag uitvoeren wordt dan verplicht om een deel van het werk maatschappelijk verantwoord in te vullen. In de praktijk betekent dat vaak dat een bepaald aantal personen uit kwetsbare groepen mee mag helpen een deel van de klus te klaren. Dit om zoveel mogelijk mensen aan werk of werkervaring te helpen, die zonder re-integratiesteun niet of moeilijk aan de slag komen. Het kan gaan om werk, stages of leerwerkplekken.


Het projectbureau SROI ging in september 2013 van start. In de eerste negen maanden na oprichting zijn 130 aanbestedingen gemeld bij het bureau. Dat heeft 350 reguliere plaatsingen opgeleverd en 50 leerwerk- en participatieplekken. Met de 130 aanbestedingen was een totaalbedrag van 206 miljoen euro gemoeid. Het aandeel van SROI daarin bedroeg 4,5 miljoen euro.


Het project liep eind 2014 af, maar de Parkstad gemeenten hebben besloten om de samenwerking met drie jaar te verlengen. De aanpak van Parkstad Limburg op dit terrein is inmiddels een voorbeeld voor de rest van het land. De Provincie Limburg gaat de aanpak van Parkstad Limburg eveneens overnemen.



23.04.2015


Minder afvalbakken in de openbare ruimte

De gemeente gaat afvalbakken uit de openbare ruimte weghalen. Dit heeft de Raad in het kader van de bezuinigingen eerder besloten in de Begroting 2015. Deze operatie levert een structurele kostenbesparing op van €60.000 per jaar. Insteek is dat het zwerfafval in de openbare ruimte niet toeneemt. Daarom zijn vooraf bepaalde criteria opgesteld om te bepalen op welke locatie afvalbakken blijven staan en welke weg kunnen.



Op dit moment hebben we in Heerlen relatief veel afvalbakken in de stad ten opzichte van andere gemeenten. Het landelijk gemiddelde ligt op 12,6 afvalbakken per 1000 inwoners, terwijl we in Heerlen gemiddeld 15,7 afvalbakken per 1000 inwoners hebben. Op sommige plekken staan er meerdere bij elkaar. Vooraf is een uitgebreide inventarisatie geweest


Waar blijven afvalbakken staan

De gemeente wil de afvalbakken op een zodanige manier weg te halen dat het zwerfafval in de openbare ruimte niet toeneemt. Daarom is het hoofduitgangspunt om de afvalbak te laten staan op locaties waar veel mensen samenkomen en waar het zwerfafval vrijkomt. Afvalbakken horen dan ook in ieder geval thuis in winkel- en uitgaanscentra, speeltuinen en parken, veel gebruikte looproutes zoals (toegangs)straten rondom de winkelcentra en scholen, in de buurt van parkeerplekken, bushaltes en het station, bij de milieuperrons (met de glas- en textielinzameling e.d.) en langs routes/plekken waar veel met de hond gewandeld wordt, zodat hondenbezitters het hondenpoepzakje makkelijk kunnen weggooien.


Inventarisatie voor selectie

Om te toetsen welke afvalbakken weg kunnen, zijn alle afvalbakken geïnventariseerd op basis van hierboven genoemde uitgangspunten. Daaruit zijn 300 bakken geselecteerd die dit voorjaar weggehaald worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties waar meerdere afvalbakken kort bij elkaar staan, om afvalbakken die nauwelijks gebruikt worden of om afvalbakken die niet voldoen aan de uitgangspunten.


Campagne Heerlen Schoon

De gemeente Heerlen hecht veel waarde aan een schone en prettige leefomgeving. Daarom zijn we eind 2014 de campagne Heerlen Schoon gestart. Hiermee wil de gemeente, samen met inwoners de uitdaging aangaan om de buurten en de stad aantrekkelijk en schoon te houden. Belangstellenden kunnen zich bij de gemeente aanmelden als buurtvriend of zich aanmelden voor een eenmalige schoonmaakactie. De gemeente zorgt voor de benodigde materialen, zoals afvalgrijpers, plasticzakken en veiligheidshesjes en haalt het zwerfafval gratis op. Wij verwachten dat dit soort bewonersinitiatieven een gunstig effect hebben op het gedrag van medebewoners. Goed voorbeeld doet immers volgen! Ook is het mogelijk om als inwoner(s) of als vereniging een afvalbak te adopteren. Dat kan door zich aan te melden als Vriend van Heerlen. Kijk voor meer informatie en het aanmeldingsformulier op www.heerlen.nl/heerlenschoon. 


14.04.2015


Positief resultaat Jaarrekening 2014.

De gemeente Heerlen sluit de Jaarrekening 2014 af met een positief resultaat van €13.771.710.-. Dit stelt de gemeente Heerlen in staat om buffers op te bouwen voor toekomstige tegenvallers. In de begroting 2015 was al rekening gehouden met een meevaller van 1,5 miljoen euro. Dat wordt uit het resultaat afgedekt. Verder wordt bijna 1,9 miljoen bestemd voor eventuele tegenvallers op de bijstandsuitkeringen en 3,2 miljoen voor de transities op het Sociaal Domein. €2.555.000,- wordt in de algemene reserve gestort om de algemene financiële positie van de gemeente te verbeteren.


2014 was financieel een zwaar jaar voor de gemeente, omdat er een structurele bezuinigingsopdracht lag van 4 miljoen euro op basis van de naar beneden gestelde uitkering van het Rijk.

Dankzij een aantal meevallers is het resultaat over het jaar 2014 toch nog positief.

De financiële meevallers kwamen onder meer doordat het aantal bijstandsuitkeringen en de afrekeningen van het Rijk positiever uitvielen dan begroot. De afwikkeling van het faillissement van Licom zorgde voor een meevaller van 3 miljoen euro.


Belangrijke ontwikkelingen in 2014

2014 was natuurlijk het jaar van de verkiezingen, een nieuwe raad en een nieuw college. Ondanks de bestuurlijke wijzigingen heeft de gemeente de vaart en de ambitie in belangrijke dossiers weten te houden. In 2014 speelden onder meer de voorbereidingen op de drie decentralisaties, de ontwikkeling van de Smart Services Campus en op de valreep de spectaculaire opening van het Jaar van de Mijnen.


Drie decentralisaties

De voorbereidingen op de drie decentralisaties vroegen in 2014 veel van de gemeente en haar medewerkers, maar het is gelukt om de organisatie op 1 januari 2015 klaar te hebben voor de nieuwe werkwijze rondom zorg, werk en jeugdzorg. Ook in 2015 zal de overgang van het Rijk naar de gemeente en de praktische organisatie nog volop aandacht vragen.


Centrum en herstructurering

In 2014 werd de MSP allee voor het grootste deel gerealiseerd en ging de bouw van de BMV’s Molenberg en Aldenhof van start. In het centrum werden onder meer de bouwactiviteiten rond het Maankwartier steeds meer zichtbaar. Een belangrijke economische impuls was het ontstaan van plannen voor een derde Zuid-Limburgse campus: de Smart-Services campus.




Financieel perspectief voor de toekomst

Het college verwacht niet dat de financiële problemen structureel zijn opgelost. Op basis van de meicirculaire van het Rijk en de presentatie van de Zomernota zal meer duidelijk worden over de financiële situatie voor de komende jaren.



08.04.2015


Art 35 vragen nu online te bekijken.

Art.35 vragen die zijn ingediend door PHB kunt u nu online bekijken in het menu "ingediende art.35 vragen"


03.04.2015


Antwoorden van de gemeente Heerlen op vragen van Partij Hoensbroeks Belang.

En de Gemeente maar roepen dat er geen verloedering plaats vind. Gelukkig geen overlast van Drugshandel maar er staan een paar panden waar de gemeente niets aan wil doen. Zien geen noodzaak om de eigenaren aan te pakken. Zie de antwoorden van de Gemeente Heerlen op vragen van Partij Hoensbroeks Belang.


klik hier voor het bestand.


 

 


03.04.2015


Red een bedrijf.


In de praktijk blijkt dat veel ondernemers in nood te laat (financiële) hulp zoeken bij de gemeente. Soms uit schaamte, maar vaak ook uit onwetendheid. Nu is er een website en een telefoonnummer. Daar kunnen ondernemers makkelijk om hulp vragen. Menen die zich melden kunnen direct aan de slag met een adviseur van het IMK. Samen zoeken ze naar oplossingen. De problemen zijn vaak heel divers. Soms liggen ze op het vlak van bedrijfsvoering, maar soms ook gaat het om commercie en/of financiën.


Gezond MKB

Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke pijler van de regionale economie en zorgt voor een groot deel van de werkgelegenheid. Voor de gemeente Heerlen is een gezond MKB dan ook van groot belang. Economiewethouder Martin de Beer: “We willen graag dat ondernemers eventuele problemen in een vroeg stadium melden. Dan zijn ze vaak nog goed aan te pakken. Komen ze (te) laat, dan is een faillissement of een schuldsaneringstraject vaak onafwendbaar en dat is jammer. Met deze dienstverlening hopen we dat zoveel mogelijk te voorkomen.”


Eerste hulp

Han Dieperink, algemeen directeur IMK: “Uit de praktijk blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties vaak de weg niet kennen, of die weg te laat vinden en dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging. Daarom hebben we vanuit het IMK het initiatief genomen om de eerste hulplijn ‘155-red-een-bedrijf’ in te voeren met als doel om eerder in het traject de ondernemer te ondersteunen.”


Ondernemers kunnen voor meer informatie 24 uur per dag terecht op www.155.nl. Telefonisch kan dat tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 999 0155.



03.04.2015


Laatste nieuws over het vuurwerk in Gebrook.

Vuurwerk Hoensbroek op nieuwe locatie Markt gered!

Lampionnenoptocht vertrekt nu vanaf Kasteel richting de markt.

Maandenlang is er gelobbyd, zijn er handtekeningenacties, petities, Facebook acties en sponsoracties geïnitieerd allemaal met maar één doel; het traditionele vuurwerk voor Hoensbroek én de lampionnenoptocht behouden tijdens Koningsdag 2015, en dat is nu eindelijk gelukt!

Vorig jaar zomer nog draaide de wethouder, na ruim 30 jaar lang het traditionele vuurwerk te hebben gesubsidieerd, de geldkraan dicht en sluisde het overgebleven geld rechtstreeks door naar de Oranje Vereniging Heerlen. Saillant detail; deze vereniging organiseerde voorheen het jaarlijkse vuurwerk en klaagde geld tekort te komen voor hun overige Oranje activiteiten waarna de voorzitter zelf opperde om dan maar het vuurwerk te schrappen. De wethouder ging uiteindelijk mee in dit voorstel en schafte hiermee een ruim 30 jaar oude Hoensbroekse traditie af.

De stichting Oranje Festival Gebrook, in nauwe samenwerking met de lokale politieke Partij Hoensbroeks Belang en de plaatselijke buurtstichtingen van Nieuw Lotbroek, Centrum de Dem en Mariagewanden sloegen vervolgens de handen ineen en zijn gezamenlijk allerlei acties begonnen, met als gevolg dat het vuurwerk nu alsnog blijft voortbestaan met ook een nieuwe locatie; namelijk de Markt in Hoensbroek.

Voorzitter van het Oranje Festival Gebrook Sander Bossink is zéér content met deze uitkomst. 
“Al sinds vorig jaar september ben ik druk bezig geweest met de bewustwording omtrent het beëindigen van deze prachtige Hoensbroekse traditie, want veel mensen wisten geeneens dat het vuurwerk vanaf dit jaar niet meer zou plaatsvinden. Vele lokale bestuurders van de diverse Hoensbroekse wijken maar ook onze eigen lokale politieke partij Hoensbroeks Belang van Jan Horssels hebben direct de handen uit de mouwen gestoken en zich ingezet voor het behoud van het vuurwerk, en dat heeft nu zijn vruchten afgeworpen”.

Jan Horssels, partijleider/fractievoorzitter en oprichter van Partij Hoensbroeks Belang is er trots op dat het vuurwerk alsnog voor Hoensbroek blijft bestaan. 
“Alle grote activiteiten vinden altijd in Heerlen, en vooral in het centrum ervan, plaats. Hoensbroek komt al jaren op een tweede plaats en met het beëindigen van het vuurwerk zou een prachtige Hoensbroekse traditie komen te verdwijnen. Aangezien wij als partij ons altijd inzetten voor Hoensbroek en het behoud van onze culturele waarden in ‘Os Gebrook’ hebben wij alles op alles gezet om het vuurwerk te behouden. Naast de grote interesse voor het vuurwerk vér buiten Hoensbroek, want het trekt jaarlijks vele duizenden mensen, moeten we ook niet vergeten dat het een enorme sociale cohesie met zich teweegbrengt. Vele honderden kinderen komen vooraf al bij elkaar om gezamenlijk met de lampionnen richting het vuurwerk te lopen en ook die hadden we anders dit jaar moeten teleurstellen”.

De nieuwe locatie is vanaf dit jaar de markt mede ook door de grote Koningsdagviering in het centrum van Hoensbroek genaamd Oranje Festival Gebrook. Het festival sluit nu om 22:00 uur af met groot vuurwerk op de markt. Voorafgaand is het de bedoeling dat de kinderoptocht vanaf dit jaar start vanaf het binnenplein van Kasteel Hoensbroek alwaar de lampionnen zullen worden overhandigd. Vandaar uit zal de optocht rond 21:15 uur richting de Markt vertrekken waarna om 22:00 uur het vuurwerk kan worden bewonderd. Kinderen kunnen zich al vanaf 20:00 uur melden bij het kasteel waarna de lampionnen zullen worden uitgedeeld.

Het Oranje Festival Gebrook zelf begint al om 13:00 uur ‘smiddags met diverse optredens waaronder de bekende rapper zanger Yes-R en de dans sensatie The Daddies. Daarnaast vindt er tevens een grote kinderrommelmarkt plaats en zijn er allerlei demonstraties en sport en spelactiviteiten voor jong en oud.

Voor meer info omtrent het festival en/of het vuurwerk check www.oranjefestivalgebrook.nl.


01.04.2015


Brief aan College i.v.m de stalen randen om de bomen in de Kouvenderstraat te Hoensbroek.

 

Hieronder een copie van de brief welke wij hebben verzonden aan het college van Heerlen.

 

 

 

 

Geacht College.

 

Zoals U weet zijn er in de Kouvenderstraat (winkelstraat ) te Hoensbroek nieuwe bomen geplant.

Om deze bomen zijn stalen omrandingen geplaatst, ( waarom dat er geen roosters geplaatst zijn zoals in de Nieuw straat zal altijd voor de burger een raadsel blijven )zie voor de stalen omrandingen bijgevoegde foto’s.

Zoals op de foto’s te zien is zijn deze erg dun en daardoor vlijm scherp dus erg gevaarlijk, dit heeft al geresulteerd in het feit dat er een klein kind opgevallen is. Gelukkig geen ernstige verwonding, maar het was wel een bloedende wond.

Het kan heel simpel en relatief goedkoop opgelost worden, immers voorkomen is beter dan genezen, men pakt een slang snijd deze in de lengterichting half door en plak deze over de rand.

 

In de zelfde straat zijn enkele stalen randen door auto’s die parkeren de grond in gedrukt, zie foto, nee zij rijden de banden niet lek! Ik heb dit al 2 keer aan Dhr Roelofsen doorgegeven maar krijg geen enkele reactie.

Ook in de zelfde straat is een winkel  Ali Market  die zijn verkoop artikelen, groeten en fruit buiten uitstalt. Hier is ook een boom omranding, met om de boom beplanting. Echter deze wordt plat gelopen omdat er te weinig plaats is. Zie foto

 

Partij Hoensbroeks Belang vraagt voor een snelle en vooral goede BLIJVENDE oplossing.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Horssels.


21.03.2015


Vuurwerk koningsdag 

  

Zoals jullie wellicht weten zijn we alles aan het werk aan het stellen om het traditionele vuurwerk en lampionnenoptocht op koningsdag doorgang te laten vinden. Door bezuinigingen dreigde dit niet door te gaan. Enkele gebrookers hebben de handen ineengeslagen.

Allerlei akties zijn uitgezet variërend van wens insturen naar 100% nl, gesprekken bij de gemeente, sponsors zoeken tot zelfs aanschrijven van raadsleden en b&w toe.
(zie bijlage )

Dankzij al deze inspanningen zijn we er bijna.
We moeten nog een bedrag van 1500 euro bij elkaar sprokkelen.

Dit moet toch lukken!

 

 

 

 

Als jullie je steentje willen bijdragen stuur me dan even een PB ,ik ben te vinden op facebook of druk links in het menu op contact.

Alvast bedankt 
Fred Daamen

 



19.03.2015


Schoonmaakestafette van 23 maart t/m 2 april 

  


17.03.2015


Frans Weekers wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen.

  

Frans Weekers wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen. De voormalige VVD-staatssecretaris volgt er Paul Depla op, die burgemeester is geworden in Breda.

De gemeente Heerlen verwacht dat de waarnemingsperiode ongeveer vijf maanden duurt, tot aan de komst van een nieuwe burgemeester. De sollicitatieprocedure daarvoor is al in gang gezet.



13.03.2015


Onderzoek 'regulering hennepteeld' afgerond.

  


Onderzoek ‘regulering hennepteelt’ afgerond


Gereguleerde en gecontroleerde hennepteelt is ‘praktisch’ mogelijk. Via een gecertificeerd bedrijf kan een volwaardig, economisch rendabel alternatief geboden worden voor de illegale hennepteelt ter bevoorrading van coffeeshops. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de gemeente Heerlen heeft                                                                uitgevoerd. Een experiment zou het positieve effect                                                              op gezondheid, veiligheid van de leefomgeving en de                                                            criminaliteit moeten bevestigen.


Door het halfslachtige gedoogbeleid rondom de coffeeshops wordt een systeem in stand gehouden waarbij de bevoorrading van die coffeeshops afhankelijk is van illegale hennepteelt in woonwijken. Dit leidt tot onacceptabele situaties voor burgers en de gezondheid. Coffeeshopgemeenten in Limburg en in de rest van Nederland hebben hiertegen stelling genomen.


Gemeente Heerlen heeft het voortouw genomen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van bevoorrading van coffeeshops door een door de overheid gecontroleerd en gecertificeerd bedrijf. Doel is de criminaliteit, de gevaarlijke illegale teelt in wijken èn de gezondheidsproblematiek door de illegale teelt aan te pakken. Het onderzoek vindt plaats in nauwe afstemming met Utrecht en Eindhoven waar andere vormen van regulering worden onderzocht.


Toets op haalbaarheid

In een business case is onderzocht welke voorwaarden gesteld moeten worden aan de hennepteelt door een gecertificeerd bedrijf, om ervoor te zorgen dat het een werkbaar alternatief is voor de huidige illegale aanvoer. De belangrijkste conclusies uit het programma van eisen zijn: voor bevoorrading van 1 Heerlense coffeeshop moet 500 kg per jaar geproduceerd worden van 14 verschillende soorten. Het bedrijf dient in alle opzichten volgens de regels georganiseerd te worden en kunnen leveren voor een marktconforme prijs van € 5,- per gram. Het bedrijf moet gespecificeerd aangeven hoe bij productie en transport de veiligheid gegarandeerd kan worden, zowel in het licht van de criminaliteitsdreigingen als van de volksgezondheid. Door een onafhankelijke partij uit het bedrijfsleven is dit programma van eisen doorgerekend. Uitkomst van deze externe toets is dat het mogelijk is een gereguleerde en gecontroleerde hennepkwekerij op te zetten onder de geformuleerde voorwaarden.


Experiment

Van een dergelijke gereguleerde hennepteelt zijn positieve effecten te verwachten op het gebied van volksgezondheid, veiligheid en criminaliteit. Maar het lost niet alle problemen op en er zijn ook onzekerheden. Een experiment kan hierin helderheid verschaffen en belangrijke antwoorden geven op de breed ervaren problematiek.

Om zo’n experiment op juridisch verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren zonder strafbaar te handelen zijn mogelijke vervolgstappen geïnventariseerd op het gebied van bestuursrecht, strafrecht en het civiele recht.

Binnenkort zal het onderzoek voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Als die de uitkomsten van het onderzoek overtuigend vindt, is het aan de raad om aan te geven welke juridische stappen we gaan zetten om ervoor te zorgen dat de pilot in praktijk kan worden gebracht zonder dat de betrokken partijen strafbaar zijn.




20-02-2015 

 

Sloop Pand Wijshof bijna voltooid.

  

Dit was pand Wijshof , eindelijk weg,maar wat komt er voor in de plaats? ???????  Het blijft onder de aandacht. .


13-02-2015 

 

Na carnaval start diverse projecten

  

Op maandag 23 februari starten in Heerlen weer een aantal grotere werkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via borden. De gemeente Heerlen vraagt begrip voor de overlast die de werkzaamheden onvermijdelijk met zich mee zullen brengen.



Terhoevenderweg


In het kader van werkzaamheden voor de ontkluizing van de Loopgraaf start op 23 februari fase 2 van de werkzaamheden aan de Terhoevenderweg. Vanaf dat moment is de Willem Barentszweg in de richting van de Terhoevenderweg afgesloten tussen de Cookstraat en de Terhoevenderweg. In de andere richting is de Willem Barentszweg wel open. Verkeer vanaf de Ganzeweide (zuidzijde) kan dan alleen maar rechtsaf naar de Willem Barentszweg rijden. De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van wat in de ondergrond aangetroffen wordt aan kabels en leidingen. We hopen ongeveer één maand nodig te hebben voor deze fase. Daarna verschuiven de werkzaamheden stapsgewijs richting de Franklinstraat.


Pijnsweg

In week 10 starten onderhoudswerkzaamheden aan het viaduct over de Welterlaan. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken. In deze periode wordt geprobeerd het viaduct zo lang mogelijk open te houden. Bij afsluiting van de Pijnsweg wordt het verkeer tussen de Valkenburgerweg en de John F. Kennedylaan omgeleid. De op- en afrit naar de Welterlaan blijven wel toegankelijk, maar verkeer vanaf de Welterlaan komend vanuit het centrum kan bij de T-aansluiting met de Pijnsweg alleen maar rechts af slaan richting de Valkenburgerweg.


MSP Allee - Kasteellaan

Van 23 februari starten de laatste werkzaamheden van de MSP Allee. Hiervoor wordt de Kasteellaan tussen de Tooropstraat en de Dr. Kuyperstraat afgesloten. Kasteellaan. De werkzaamheden duren tot eind maart. De kruising Tooropstraat/Kasteellaan zal ongeveer 4 weken dicht zijn. Doorgaand verkeer vanaf Landgraaf wordt omgeleid.


Buitenring Avantis

Eerder in februari zijn ook werkzaamheden gestart voor de Buitenring. Het noordelijk deel van de rotonde Avantis is daarom nu afgesloten voor doorgaand verkeer. Tijdens de afsluiting van het noordelijk deel wordt het zuidelijke deel opgesteld voor verkeer in twee richtingen. Bedrijven op Avantis en Trilandis blijven bereikbaar. Voor de afgesloten toe- en afrit naar de N281 aan de noordzijde komen omleidingsroutes. De noordelijke afsluiting zal naar verwachting tot en met mei 2015 in beslag nemen. Aansluitend wordt het zuidelijk deel afgesloten voor het doorgaand verkeer.



Markt Hoensbroek bijna klaar

Vanaf vrijdag 13 februari staat de weekmarkt vanaf weer op de Markt in Hoensbroek en is het plein ook weer beschikbaar als parkeerterrein. De aankleding met groen en de fontein wordt na carnaval opgepakt.


Meer informatie

Mogelijk kunnen vanwege slecht weer of andere onvoorziene werkzaamheden vertragingen ontstaan. Op www.heerlen.nl vindt u altijd een overzicht van alle wegwerkzaamheden en de meest actuele planningen. 


04-02-2015 

 

Extra geld voor instandhouding St. Janskerk en St. Josephkerk

  

Het college heeft besloten om eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen voor het in stand houden van de St. Janskerk in Hoensbroek en de St. Josephkerk in Heerlerbaan. Voor de St. Janskerk gaat het om een totaalbedrag van €15290,- en voor de St. Josephkerk €38686,- . Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie verleenden subsidie voor de instandhouding van deze rijksmonumenten.


Het instandhoudingsplan van de St. Janskerk bestaat uit twee delen. Een deel apart voor de toren en een deel voor de rest van de kerk. Het plan van de

toren loopt van 2014 tot en met 2019 en het plan van de kerk loopt van 2015 tot en met 2020. Dat laatste geldt ook voor het instandhoudingsplan van de St. Josephkerk Heerlerbaan. De bijdrage van de gemeente Heerlen is gelijk aan de bijdrage van de provincie, zijnde 20% van de vast gestelde subsidiabele onderhoudskosten.


De gemeente onderschrijft het standpunt van de provincie dat behoud van deze monumenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle overheden. “Ik ben er trots op dat deze bijzondere en typisch Heerlense monumenten voor de toekomst bewaard worden door samenwerking met provincie en rijksoverheid”, aldus wethouder Jordy Clemens.



04-02-2015 

 

Na vaststelling verordening door Raad 

 


Officiële bekendmakingen vanaf 1 mei 2014 alleen nog digitaal

 

 

Als de gemeenteraad op 7 april akkoord gaat en de nieuwe verordening vaststelt, stopt de gemeente Heerlen met het publiceren van de officiële bekendmakingen in het weekblad Gezien. Dat heeft het college van B&W in de collegevergadering van 3 februari besloten.


Men kan dan vanaf 1 mei 2015 de volledige en officiële teksten van de meeste bekendmakingen alleen nog online bekijken in het digitale gemeenteblad. Deze zijn terug te vinden via www.heerlen.nl/bekendmakingen, www.officielebekendmakingen.nl of via de Heerlen-app (te downloaden voor Android en Apple). Dat geldt uiteraard niet voor de besluiten waarvoor nog altijd de wettelijke verplichting bestaat tot publiceren in een huis-aan-huisblad. Dit aantal neemt echter steeds meer af.


E-mailservice bekendmakingen

Mensen kunnen ook een abonnement nemen op de bekendmakingen in hun eigen postcode gebied. Dat kan via http://zoek.overheid.nl. Vervolgens ontvangt men de bekendmakingen op het eigen e-mailadres.


Ontwikkelingen

Deze stap past binnen het beleid van de rijksoverheid om de digitale dienstverlening te versterken. Ook in Heerlen vindt dienstverlening en informatievoorziening aan inwoners en ondernemers in toenemende mate op elektronische wijze plaats. In de begroting 2015 is de verdere ontwikkeling van de elektronische dienstverlening opgenomen. De digitale bekendmakingen zijn hier een onderdeel van.



30-01-2015 

 


Parkstad maakt afspraken met CZ over toegankelijk houden zorg

 

 

 

Heerlen/Tilburg, 30 januari 2015 – Parkstad en CZ gaan nauwer samenwerken om te voorkomen dat mensen door alle veranderingen in het zorglandschap van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dat hebben de acht Parkstad-gemeenten en zorgverzekeraar CZ afgesproken in een convenant.


Sinds begin dit jaar is de verantwoordelijkheid voor een flink deel van de zorg verschoven. De gemeenten krijgen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) een grotere rol op het terrein van begeleiding en dagbesteding. Daarnaast hebben ze nieuwe taken gekregen op het gebied van jeugdhulp. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW). Door de sterke mate van vergrijzing en krimp kampt Parkstad bovendien met relatief hoge zorgkosten.

Door intensievere samenwerking willen de Parkstad-gemeenten en CZ ervoor zorgen dat mensen die zorg nodig hebben, niet de dupe worden van organisatorische veranderingen. “Samen willen we ervoor zorgen dat onze burgers de zorg krijgen die zij nodig hebben”, zegt wethouder Peter van Zutphen, “ongeacht de veranderingen in het zorglandschap.”

Voor zorgverzekeraar CZ is het toegankelijk houden van goede zorg de drijfveer voor de samenwerking met Parkstad. “Door meer samen te werken, leer je elkaars wereld beter kennen”, zegt wethouder Van Zutphen. “Dan kan je ook veel gemakkelijker gebruikmaken van elkaars kennis en kunde. En dat levert de burger van Parkstad betere zorg op.”



16-01-2015 

 

Oranje Vuurwerk Gebrook

 

 

Artikel 35 vragen beantwoord.

 

Eindelijk zijn de Artikel 35 vragen over het oranje vuurwerk in gebrook beantwoord klik hier voor het artikel, u begrijpt dat we het hier nog steeds niet mee eens zijn en verdere stappen zullen we nemen.


16-01-2015 

 

Energieteam bezoekt 1000e klant  

 

 

Gratis voor elke Heerlenaar en Hoensbroekenaar die energie wil besparen!

 

16-01-2015 

 

Energieteam bezoekt 1000e klant  

 

 

Gratis voor elke Heerlenaar en Hoensbroekenaar die energie wil besparen!

 

Gistermorgen, donderdag 15 januari, bezocht het Energieteam in Heerlen haar duizendste klant. Het Energieteam ging in maart 2014 van start. Het team geeft advies en brengt eenvoudige energiebesparende voorzieningen aan tijdens een huisbezoek, zoals spaarlampen, radiatorfolie, tochtwering, een water- en energiebesparende douchekop en leidingisolatie. Het bezoek van het   Energieteam is sinds kort voor elke inwoner van Heerlen gratis.



Het Energieteam wordt mogelijk gemaakt door Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woonpunt, De Voorzorg en Weller en gemeente Heerlen. Wij als gemeente hebben onlangs besloten om de inzet van het Energieteam ook voor particuliere huurders en woningeigenaren in Heerlen te subsidiëren. Sindsdien kan elke inwoner van Heerlen kosteloos gebruik maken van de diensten van het Energieteam.


Wethouder duurzaamheid, Jordy Clemens, over de Energieteams: ‘Mensen kunnen soms met eenvoudige hulpmiddelen of gedragsveranderingen verrassend veel energie besparen, klanten van de energieteams besparen gemiddeld zelfs zo'n 54 euro per jaar! Daarom ben ik blij dat de Energieteams al zoveel mensen bereikt hebben en hoop ik dat meer Heerlenaren gebruik gaan maken van deze gratis service.'


Het Energieteam bestaat uit kandidaten van het gemeentelijke project Baanbrekend Werk. Dit is een project waarmee werkzoekenden ervaring kunnen opdoen. De kandidaten hebben allemaal een opleiding hiervoor gevolgd. Het Energieteam rijdt rond in elektrische auto’s die door de gemeente ter beschikking zijn gesteld.


Contactgegevens Energieteam

Bent u inwoner van Heerlen of Hoensbroek en wilt u ook dat het Energieteam bij u op huisbezoek komt? Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan energieteam@heerlen.nl


16-01-2015 

Sloop van Antiekhal gebrook

Maandag 19 januari start de sloop van de voormalige antiekhal aan de Amstenraderweg. Deze oude antiekhal staat al vele jaren leeg. Door o.a. leegstand, vernielingen,vandalisme en brand is dit een verpauperde plek in het centrum van Hoensbroek. Met de aanstaande sloop komt daar een einde aan. Meer info? Kijk dan op www.heerlen.nl/osgebrook


02-12-2014

 

 Bewonersbijeenkomst PHB 15-11-2014


 

Op 15 november hadden we een bewonersbijeenkomst.

hierbij een kleine impressie van deze dag.

langs deze weg bedanken we allen die aanwezig waren deze dag.